• Sikkerheten for flypassasjerer i Norge er foreløpig langt bedre enn sikkerheten for sykehuspasienter, sier president Hans Kristian Bakke i Den norske lægeforening.

Bakke illustrerer tilstanden for pasientene med følgende eksempel:

— Før et fly letter fra Flesland, har flyet gjennomgått omfattende sikkerhetsrutiner. Vi trenger et liknende sjekkesystem for norske operasjonsstuer og norsk pasientbehandling, konstaterer han.

Nytt meldesystem

Men sammenlikningen mellom helsevesenet og luftfarten stopper ikke der. Hans Kristian Bakke mener at sykehussektoren bør ha et meldesystem for «nesten-feilbehandling» slik flyselskapene har det for «nesten-ulykker».

En av ti, eller 15.000 pasienter, blir trolig utsatt feilbehandling eller «nestenulykker» ved behandling i norske sykehus.

Det viser beregninger bygd på utenlandske rapporter over omfanget av skader og utilsiktete hendelser ved sykehusinnleggelser. 2000 pasienter overlever trolig ikke feilbehandlingen.

Nå har Legeforeningen tatt initiativ til å få opprettet et utvidet meldesystem som også skal omfatte «nesten-feilbehandling».

I dag er sykehusene pålagt å melde skader og alvorlige hendelser til det lokale helsetilsynet.

Helsemyndighetene er allerede kontaktet om den nye ordningen. En utredning om saken er på vei til departementet fra Sosial- og helsedirektoratet. Går det som planlagt, kan det komme et konkret forslag fra regjeringen når statsbudsjettet blir lagt frem til høsten.

Innført i Danmark

Som første land i verden innførte Danmark en egen pasientsikkerhetslov fra årsskiftet i fjor. Et mer omfattende frivillig feilmeldingssystem er også på trappene i EU-landene.

Den danske loven legger til grunn at veien til kvalitet og bedret sikkerhet for pasientene skapes av en kultur som vektlegger åpenhet og toner ned straffetenkningen.

Rapportering skjer konfidensielt fra det enkelte sykehus eller institusjon til helsemyndighetene. Det gjelder både for pasientene og helsepersonell.

Bakke er ikke sikker på om det er nødvendig å lage en lov for å sikre norske pasientene mot feilbehandling. Men han ønsker at den danske loven må danne mønster for et liknende meldesystem i Norge.

Ofte systemfeil

— Det er menneskelig å gjøre feil. Feilbehandling skyldes sjelden skjødesløshet eller inkompetanse, men er i regelen knyttet til usikre systemer. Skal systemet bli bedre, er det behov for å utvikle et system med et helt annet omfang av rapportering av feil og nestenfeil enn det vi har i dag, sier Bakke.

Legenes fremste tillitsvalgte understreker at hensikten med det frivillige meldesystemet er at det skal benyttes i det daglige kvalitetssikrende arbeid i pasientbehandlingen.

— Forsøk både fra Norge og i andre land har vist at konfidensiell rapportering avdekker at feil skjer oftere enn man ellers får rapporter om. De fleste feilene har ikke hatt målbare konsekvenser for pasienten, men kunne ha hatt det, sier Bakke.