Det skriver FNs klimapanel i sin andre delrapport, som ble lagt fram i Brussel langfredag.

Rapporten er panelets mest pessimistiske så langt om virkningene av den globale oppvarmingen. Den slår fast at de delene av verden som har bidratt minst til utslipp av klimagasser, også er blant områdene som vil lide mest under endringene i klimaet.

– Det er de fattigste av de fattige i verden som vil bli rammet hardest. Det gjelder fattige mennesker også i rike samfunn, sier lederen for klimapanelet Rajendra Pachauri.

Breene smelter

Isbreene i Himalaya vil så godt som sikkert bli kraftig redusert allerede i løpet av noen få tiår. Det får store konsekvenser for millioner av mennesker i Kina, India og Bangladesh. Smeltevannet fra breene er avgjørende for vannforsyning og jordbruk i store og tett befolkede områder.

Vannmangel vil også hemme matproduksjonen i Afrika, hvor store deler av kontinentet kan bli for tørt til at det kan drives jordbruk, ifølge forskerne i klimapanelet.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier i en uttalelse at han er bekymret over innholdet i den nye rapporten, men legger samtidig vekt på at det fortsatt er mulig å unngå noen av de verste følgene av den globale temperaturøkningen.

– Tilpasningstiltak i stor skala kan lette noen av de verste konsekvensene som skisseres i rapporten, forutsatt at regjeringene handler uten utsettelser, heter det i uttalelsen.

Krevde endringer

Representanter fra en lang rekke lands regjeringer har deltatt i arbeidet med et drøyt 20 sider langt sammendrag av rapporten. Det pågikk intens tautrekking de siste dagene, og flere forskere beskyldte tjenestemennene for å forsøke å vanne ut innholdet i teksten. Noen ble så frustrert at de lovet aldri å delta i denne typen samarbeid igjen.

USAs utsendinger skal ha sørget for å fjerne et avsnitt hvor det sto at økosystemer i Nord-Amerika trolig vil oppleve betydelige forstyrrelser. Kina, Russland og Saudi-Arabia skal også ha forlangt at det ble gjort endringer i sammendraget.

– Dette er første gang at vitenskapen er blitt utfordret av politikere, sa en sint utsending fredag morgen.

Andre som deltok under forhandlingene understreker at rapporten samlet sett inneholder et klart buskap til verdens politikere.

– Alle dataene finnes i hovedrapporten, påpeker en utsending som selv gjerne skulle ønsket at flere av advarslene var blitt beholdt i sammendraget.

Utrydningstruet

Klimapanelet la fram første del av sin nye hovedrapport i februar. Det er over 90 prosent sikkert at klimaendringene er menneskeskapte, konkluderte forskerne. Ventet temperaturøkning dette hundreåret vil være mellom 1,8 og 4 grader – det mest optimistiske anslaget forutsetter lav befolkningsvekst og en rask overgang til ren teknologi.

Selv med en moderat temperaturøkning på 2 grader vil mellom 20 og 30 prosent av jordas arter bli truet av utryddelse. En kraftigere oppvarming kan føre til enda mer katastrofale resultater for mange økosystemer. Store deler av den artsrike tropeskogen i Amazonas kan bli omdannet til gressletter.