Andelen feilutbetalinger av kontantstøtte var i 2006 på samme høye nivå som i 1999, da ordningen nettopp var innført, slår Riksrevisjonen fast.

Feilutbetalingene skjer ved at personer som ikke oppfyller vilkårene, mottar kontantstøtte urettmessig. Rapporten viser at mange barnehager, kommuner og NAV-kontor prioriterer kontrollarbeidet i liten grad. Dermed gis det store muligheter for å misbruke ordningen, og det bør iverksettes tiltak for å rette opp dette forholdet, slår Riksrevisjonen fast.

Alle kommuner skal ifølge forskriftene ajourføre sine registre over barnehagebarn i kontantstøttealder og føre kontroll med opplysninger gitt av barnehageeierne.

I de sakene som er gjennomgått, er det ikke dokumentert noen form for kontroll. Det er særlig kritikkverdig i de sakene der kontantstøtten eksporteres, mener Riksrevisjonen, siden kravene til kontroll er større i slike kompliserte saker.

Riksrevisjonen peker på at svakhetene i kontantstøtteordningen har vært kjent gjennom mange år uten at nødvendige forbedrende tiltak har blitt iverksatt.