– Vi er ikke hundre prosent fornøyd med forventet pensjonsalder, vi trenger flere eldre i arbeid, sier statssekretær i Arbeids— og inkluderingsdepartementet, Jan Erik Støstad i Arbeids og Inkluderingsdepartementet.

Statssekretæren mener de eldre som står utenfor arbeidslivet og som ønsker å gå inn i arbeidslivet, må smi mens jernet er varmt.

– Da kan de stå bedre rustet til å takle en eventuell lavkonjunktur, men det er ikke opp til meg å spå konjunkturer, sier han. Regjeringens planer for å få seniorpolitikk til å bli en viktig del av bedrifters personalpolitikk er blant annet initiativet Inkluderende Arbeidsliv(IA). Støstad mener IA har fungert bra, men at det ikke har vært konkret nok i implementeringen.

–Nå jobber vi for at seniorpolitikk skal bli en av bedrifters personalpolitikk, det skal lønne seg å ansette eldre arbeidstakere. Vi ønsker å synliggjøre eldre som en ressurs i arbeidslivet, sier Jan-Erik Støstad.

–Virksomhetene må fortsette å ta et tak for å få eldre til å bli lengre i arbeidslivet, og forebygge mot holdninger og innebygde alderssperrer i forhold til nyansettelser, sier Støstad.

Leter etter tiltak

– Bedriftene leter etter tiltak for å få folk til å stå lengre i arbeid. Det ser vi effekter av nå, uttalte forskningssjef Ådne Cappelen da han presenterte SSBs konjunkturrapport.

Men økningen i yrkesdeltakelsen er ikke tilstrekkelig til å nå målet i intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv. Målsettingen er å øke forventet pensjoneringsalder for personer over 50 år med minimum seks måneder for perioden 2001-2009. Da må yrkesdeltakelsen blant arbeidstakere over 50 år øke tilsvarende økningen fra i fjor til år de neste tre årene, og det er det foreløpig ikke noe som tyder på at den vil gjøre.

Derfor er det foreslått en serie nye tiltak i den nye intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv (se egen sak). Disse skal finansieres ved at reduksjonen i arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år reduseres fra fire til tre prosentpoeng.

Arbeidsgiveravgiften ble i sin tid redusert for denne gruppen for å begrense utstøtingen av eldre fra arbeidslivet. Ifølge Frischsenteret som har evaluert ordningen, har effekten av denne reduksjonen vært begrenset.

Yrkesdeltakelse på vei opp

Nå er yrkesdeltakelsen blant eldre arbeidstakere på vei opp. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 økte andelen sysselsatte i aldersgruppen 55-66 år fra 65,4 prosent til 66,6 prosent. I rene tall betyr det 15.000 flere i arbeid.

– Vi ser at tilbudet på arbeidskraft er stigende. Det skyldes at eldre arbeidstakere står lengre i arbeid og at de som jobber deltid får øket sine stillingsbrøker, sier forsker Roger Bjørnstad i SSB.

Ifølge SSBs konjunkturrapport som ble presentert i forrige uke, er det ventet en vekst i antallet sysselsatte i alle år frem til 2009. Men SSB har ikke beregnet i hvilke aldersgrupper veksten skjer.

I år øker antallet sysselsatte med 31.000. I årene 2007-2009 blir den årlige veksten på rundt 20.000 arbeidstakere. Arbeidsstyrken øker med 13.000 i året ved uendret yrkesdeltakelse. Det betyr at yrkesdeltakelsen kommer til å stige de neste fire årene.