— Det forekommer at vi får diffuse attester og legeerklæringer til vurdering, sier politilege Terje Andersen.

Ofte kan det være vanskelig for påtalemyndigheten å vurdere graden av soningsudyktighet hos straffedømte.

— Av og til mottar vi erklæringer som utelukkende er basert på den domfeltes egne opplysninger. Slikt er selvsagt lite tilfredsstillende, sier Andersen.

— Hva gjør dere da?

— Vi prøver å skaffe til veie mer eksakt informasjon.

— Hva skal til for å få soningsutsettelse eller bli erklært soningsudyktig?

— Det må foreligge klare medisinske grunner for det. Det er ikke nok å grue seg til fengselslivet, eller begrunne søknadene med at man ikke «orker å gå i fengsel».

— Hvor utbredt er det å søke om utsettelse eller soningsudyktighet?

— Jeg får oversendt flere søknader i uken fra påtalemyndigheten. I mange tilfeller er ikke saken godt nok belyst. Da ender det ofte med avslag, sier politilege og psykiater Terje Andersen.