Et kraftig skremmeskudd fra Datatilsynet om at regjeringen er i ferd med å legge til rette for total overvåking av all trafikk og alle bilister, får den politiske opposisjonen på Stortinget til å våkne. Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet varsler alle at de vil be regjeringen om en fullstendig og bred gjennomgang — helst i form av en stortingsmelding.

Datatilsynets strid

Datatilsynets kamp for personvernet er samtidig en kamp mot veimyndighetene og Samferdselsdepartementet. Bakgrunnen er arbeidet med å gjennomføre et EU-direktiv - det såkalte EFC-direktivet - i norsk rett. Det legger til rette for felles bompengesystemer i hele Europa. Departementet har en såkalt samtykkeproposisjon under arbeid. Den vil bli fremmet av Utenriksdepartementet, trolig før årsskiftet. Datatilsynet ser imidlertid direktivet som ett ledd i en kjede av saker som vil få vidtrekkende konsekvenser for personvernet og muligheten for overvåking av personer i samfunnet. Dette er saker Bergens Tidende har omtalt i en serie artikler. Det dreier seg blant annet om innføring av ferdskrivere (svarte bokser) i alle biler og et sannsynlig påbud om at alle nye biler skal ha satellitt- og mobilkommunikasjon installert fra 2009. I tillegg kommer en massiv, planlagt utnyttelse av Europas eget system for satellittnavigasjon - Galileo.

Kraftige advarsler

Samferdselsdepartementet har bedt Datatilsynet utdype tidligere brev om saken. I et brev datert 10.oktober kommer tilsynet med sine til nå kraftigste advarsler og innvendinger. Noen momenter i brevet er:

***** Det legges til rette for en infrastruktur som er egnet til å totalovervåke nær sagt alle bevegelser foretatt med bil på det norske veinettet.

  • Utkastet til proposisjon vil ikke gi Stortinget informasjon «med den grundighet og den respekt det fortjener».
  • De mange elementene som nå introduseres vil innebære en betydelig innskrenkning av lovlydige borgeres frihet.
  • Proposisjonen vil gi veimyndighetene og private aktører mulighet til å overvåke alle biler, til enhver tid. Med mindre det også vedtas begrensninger i overvåkingsmulighetene, vil dette innebære det mest personverninngripende tiltak som er plassert på den politiske dagsorden de 26 år Datatilsynet har eksistert.
  • Datatilsynet oppfordrer Stortinget om å sørge for at bilister kan kjøre på norske veier - uten å bli registrert av både myndigheter og private aktører.
HO