Olav Sønderland som leder evalueringen av politiets innsats 22. juli, sier politifolkene handlet så raskt som det var mulig.

I etterkant har utvalget testet flere teorier for å se om det var mulig for politiet å komme raskere til Utøya 22. juli.

— I en særlig intens aksjon er tiden til planlegging og refleksjon svært begrenset. Tiden er knapp. Det vil derfor være urimelig å legge til grunn den kunnskapen vi har i ettertid når vi evaluerer innsatsen på stedet, sier Sønderland.

Han påpeker at det er mange oppgaver som må løses etter hvert som de dukker opp og at det hele tiden må være anledning til å endre planen dersom forutsetningen endres underveis.

— Mannskapene som var på stedet, har handlet for å oppfylle politiets plikt om å gripe inn så raskt som mulig. Det er heller ingenting som tyder på at uklarhetene om antall gjerningsmenn på Utøya har forsinket politiets innsats, mener utvalgslederen.

Politiets evalueringsutvalg kan heller ikke se at noen av politimennene har vegret seg mot aktiv innsats mot terroristen 22. juli.

— Det er tydelig at mange av de som gikk inn i det umiddelbare redningsarbeidet i regjeringskvartalet, gjorde dette til tross for at de kunne utsette seg selv for en betydelig risiko for skade.

Evalueringsutvalget kan ikke se at noen av de aktuelle tjenestepersonene har vegret seg for å gå i aktiv innsats mot gjerningspersonen på Utøya, så snart de hadde faktisk og praktisk anledning til det, sier leder av politiets evalueringsutvalg, Olav Sønderland.

— Krevende høst

Både fungerende politidirektør Vidar Refvik og politimester Olav Sønderland la vekt på at de skal finne ut hvor politiet kan lære og forbedre seg for å stå bedre rustet ved en fremtidig krise.

— Hendelsene 22. juli har gjort dette til en krevende høst for mange. Pårørende og overlevende er preget av sorg og savn, og mange går en vanskelig jul i møte, sa fungerende politidirektør Vidar Refvik da han åpnet fredagens presentasjon av evalueringsarbeidet.

— Det ligger ikke i vårt mandat å granske eller etterforske, og vi skal ikke lete etter syndebukker, forklarte Sønderland.

Han sa utvalget har mottatt rapporter fra lokale evalueringsutvalg og fra de lokale politidistriktene og andre organer.

— De har allerede pekt på flere læringspunkter som kan følges opp og ha læringsverdi både lokalt og nasjonalt, sier Sønderland.

Han trakk fram to undersøkelser som skal gjennomføres innen uke 2 til neste år.

— Vi har spurt flere medier om hvordan de opplevde politiets mediehåndtering. Resultatet av denne undersøkelsen vil offentliggjøres i sin helhet når den er klar. I tillegg undersøker vi de pårørendes erfaring med politiets håndtering av dem.

- 112-kaos ikke betydning

De lange køene på nødnummeret 112 hadde ikke betydning for politiets taktiske operasjoner 22. juli, ifølge Politidirektoratets evalueringsutvalg. Men nødnummertjenesten skal forbedres kraftig.

Både tekniske og kapasitetsmessige utfordringer førte til lange køer på nødnummeret både i Oslo og Søndre Buskerud, men spesielt i Nordre Buskerud, bekrefter Olav Sønderland, som leder politiets evalueringsutvalg. Nå skal det settes i verk flere tiltak for å øke kapasiteten på 112.

— Den tekniske kapasiteten økes slik at det er mulig å besvare minimum sju anrop samtidig. Dette gjelder alle politidistrikter, med unntak av Oslo, som allerede har god kapasitet. I tillegg vil politiet oppgradere antall 112-linjer på enkelte operasjonssentraler. Dette vil bli ferdigstilt tidlig i 2012, sier Sønderland.

I tillegg blir det innført flere ordninger med viderekobling av anrop, slik at ingen skal få opptattsignal.

Utvalget skal være ferdig med sitt arbeid i mars 2012.