PSYKOLOG Magne Raundalen anbefaler obligatoriske hjemmebesøk fra helsestasjon, barnehage og skole i barnas oppvekst, for å «redde barn som lever i rein krig hjemme». Når alle får denne typen hjemmebesøk, mener den kjente psykologen at de hjemlige inspeksjonene ikke vil oppleves som belastende.

Så ufølsom og så invaderende kan en psykolog opptre. At han derved også beveger seg farlig nær godhetens totalitære tyranni, er bekymringsfullt. Magne Raundalen og hans støttespillere bør være mer opptatt av grensegangen mot privatlivets fred.

«Å redde barn» er en dryg uttrykksmåte. Intet samfunn kan organiseres slik at absolutt alle barn blir «reddet». Selv ikke helsestasjon, barnehage eller skole er fullkomne i så måte. Barn i det offentliges varetekt har da heller ingen garanti mot å gå i hundene.

I PRAKSIS MÅ metoder og midler veies opp mot hva som er rimelig og oppnåelig. Den avveiningen ligger til grunn for dagens barnevern, og den retten samfunnet har til å gripe inn til barnas beste. At det ikke blir grepet inn ofte nok, skyldes som oftest ikke mangel på lovhjemmel. Magne Raundalen påpeker at barnehagene er en av de instansene som sjeldnest melder fra om at barn trenger hjelp. Barnehagene skal ha personale, kunnskaper og mandat til å være en av samfunnets viktigste vaktbikkjer i barnevernet. Dersom de ansatte i barnehagene ikke oppdager eller anmelder mistanke om overgrep eller mishandling så lenge barna befinner seg i deres varetekt, hvordan kan man ha tiltro til at de samme ansatte skal opptre som redningskorps i barnas hjem? Når selv barnehagene svikter, blir Magne Raundalens korstog en tom kulisse.

Å «REDDE BARN» innebærer å gjøre bedre bruk av de virkemidlene som alt finnes, som er hjemlet i lov og som står i forhold til det man har mistanke om og som man ønsker å avdekke. Dersom det ikke er hjemmel i loven, er det en menneskerett å stenge dørene for offentlige representanter for helsestasjon, barnehage og skole. Det innebærer ikke å ofre barna på privatlivets alter, heller ikke «at foreldre per definisjon alltid er barnas beste alternativ», slik Magne Raundalen karikerer det norske samfunnet. Det finnes ingen standardoppskrift på barnas beste alternativ. Selv psykologer og andre inspektører kan feile i sin egen barneoppdragelsespraksis.