Bergen bystyre skal den 13. oktober vedta om Statoil-jordet på Sandsli skal bebygges med kontorer eller reguleres til offentlig friområde. Komité for miljø, byutvikling og tekniske tjenester (KMBT) har avgitt sin innstilling, og flertallet gikk inn for utbygging. Hvis denne innstillingen til vedtak får flertall i bystyret, blir det enda et eksempel på at barn og unges oppvekstvilkår blir neglisjert i den kommunale planleggingen. Her trosser det politiske flertallet alle faglige uttalelser og alle protester fra nærmiljøet, og anbefaler utbygging av kontorbygg. Selv om næringslivet uttaler at det ikke er behov for flere kontorbygg i området(!!). I dag finnes det nemlig over 100 daa ledige kontorområder på Sandsli, mens det på den annen side er stor mangel på grøntområder. Det aktuelle grøntområdet ligger like i tilknytning til flere barnehager og skoler, og det er i dag i hyppig bruk. Fritidsmeldingen av 2001, vedtatt av bystyret, beskriver området som viktig grøntområde, og legger planer for opparbeiding av nærmiljøanlegg med tilhørende ballbane på stedet. Forutsetningen er selvfølgelig at det ikke omreguleres til næringsformål. Tilstøtende boligområder, skole og barnehage er pr. i dag helt uten et sentralt grøntanlegg. Valget burde vært enkelt, men det politiske flertall vil dessverre heller ha kontor.

Jeg vil anmode bystyret om ikke å følge innstillingen fra komiteen i denne saken, og i stedet prioritere godt oppvekstmiljø for barn og unge på Sandsli.

KJERSTI TOPPE (SP),

MEDLEM KMBT