Stensland kan umulig ha lest mitt tidligere innlegg særlig grundig, ei heller synes han å ha lest BJFs egen rapport, utført av konsulentfirma NNI. Begge steder skilles det klart mellom disse områdene, og presiseres at det innenfor planområdet er taksert flere plantearter, deriblant edelløvtrær, som dokumenterer høy grad av biologisk mangfold.

Stensland synes ute av stand til å skille mellom forskjellige typer furuskog, med forskjellig grad av mangfold og artsrikhet. Blant annet gjør han et nummer av at undertegnede opererer med betegnelsen «fuktutforming av Røsslyng-blokkebær furuskog». Dette trass i at det dreier seg om en plantesosiologisk betegnelse på en vegetasjonstype som inngår i det offisielle klassifikasjonssystemet. Dersom han mener dette er poetisk (som han skriver), får han, dersom han misliker poesi, klage til NINA som har utarbeidet systemet.

Stensland fremsetter en rekke nedsettende og til dels injurierende og ondsinnete påstander om konsulentfirma Norsk Natur Informasjon som har utarbeidet BJFs meget grundige og faglig sterke rapport om naturverdiene i området.

Det har neppe betydning for saken, men leder av NNI er, meg bekjent, ingen omgangsvenn av undertegnede, slik Stensland av ukjent grunn fremholder. NNI er heller ikke en enmannsbedrift, slik han påstår. Det er også kvinner ansatt, samt flere menn. Alle høyt kvalifiserte personer med embetseksamen i zoologi eller botanikk, og med lang erfaring i å vurdere naturkvaliteter og utforme konsekvensanalyser og rapporter av denne typen. Daglig leder av NNI har f.eks. mer enn 20 års erfaring i dette, og er dessuten en av landets fremste spesialister på hvitryggspettens biolog.

Mer alvorlig er påstanden om at «fagfolk har karakterisert rapporten til NNI om skytefeltet som uetterrettelig».

Hvem eller hvilke fagfolk dette dreier seg om nevnes ikke. Det er mulig Stensland tenker på førsteamanuensis Ingvar Byrkjedal ved Zoologisk museum, men han har dementert at han har sagt noe slikt både i BA og Fanaposten (18/4), hvor han i tillegg fremholder at han er enig med NNIs konklusjon om at skytefelt må frarådes.

Stenslands påstand om at «NNI har særinteresser i området», er så grov og totalt meningsløs at det blir opp til NNI selv å vurdere erstatningssøksmål. Selv vil jeg sterkt anbefale søksmål både mot Stensland og hans eventuelle «kilder».

Når et innleid konsulentfirma trekker motsatt konklusjon av det man må anta at oppdragsgiveren ønsker, dokumenterer det høy integritet, og ikke det motsatte (som Stensland insinuerer).

Det står altså fast at en samlet fagekspertise fraråder dette skytefeltet. Det gjør også miljøvernorganisasjonene, et samlet bydelsutvalg, naboer og grunneiere. Dersom bystyret sier ja til dette ødeleggende naturinngrepet overprøver og overkjører man alle disse gruppene. Verre kan det i så fall ikke bli.

Av Åge Simonsen,

Norges Miljøvernforbund