debatt Av Erik Thulin, Nomadic Shipping ASA

Det vil være en håpløs og uoverkommelig oppgave å favne over alle utfall og vinklinger.

Vi kan likevel ikke la innholdet i ovennevnte artikkel stå uimotsagt siden vi finner det meget graverende å notere den uvitenhet som tilsynelatende råder blant våre folkevalgte, slik det kommer til uttrykk i BTs artikkel. I denne omgang er det helt nødvendig med et korrektiv, idet artikkelen gir et grovt misvisende bilde av rederiet og også inneholder faktiske feil.

Det skrives at det er sterk misnøye blant partiene på Stortinget med rederne/eierne av «Green Ålesund», for forhold som representantene opplever som ansvarfraskrivelse fra vår side.

Tore Nordtun (Ap), leder av energi— og miljøkomiteen, siteres i den forbindelse og sier bl.a. at til sjøs kan eierne løpe fra sitt ansvar, og antyder derved at det er dette vi gjør i den nåværende situasjon. Dette er direkte feil og tyder på manglende forståelse hos herr Nordtun angående norsk skipsfart/sjøloven og nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner.

Vi synes det er sterkt beklagelig å bli omtalt på denne måten, og vi undres over om Nordtun er korrekt sitert.

Det kunne virke som det eksisterende regelverk er ukjent for ham, men vi fatter en viss optimisme for at så ikke er tilfelle, idet komitéformannen også sier at det må plasseres et større ansvar på eierne i fremtiden. Derav forstår vi at han bekrefter, noe som vi er ganske enige i, at det eksisterende regelverket sikkert kan bli bedre. Han burde videre presisert at eierne har holdt seg til det ansvaret som det eksisterende regelverket krever. Det er et tankekors at lederen av en viktig komité som den ovennevnte faller ned på de konklusjoner som her kommer til uttrykk.

Jan Tore Sanner (H) er opptatt det moralske ansvar og forkynner sterkt at det må ryddes opp, så får man krangle om regningen etterpå –. Det er slike uttalelser som har gitt rederiet et ufortjent rykte som kranglefanter. Rederiet har aldri kranglet på regningen, men kun påpekt hvilke lover og konvensjoner som kommer til anvendelse, noe både SFT og myndighetene valgte å se fullstendig bort fra de første dagene etter forliset.

Gunnar Kvassheim (V) slår fast at fjerningen av vraket ikke kan utsettes! Og påpeker videre at det er viktig å holde fast ved at rederiet har et ansvar. Videre vil han pålegge eierne et større ansvar i fremtiden enn det som fremgår av dagens regelverk. Hva herr Kvassheim har tenkt å foreta seg med fremtiden vil vi gjerne være med på å diskutere med ham gjennom Norges Rederiforbund og andre dertil egnede fora – men – han bør la det komme frem at i den aktuelle situasjon har rederiet vært sitt ansvar bevisst. Kommentaren viser med all tydelighet at det må pålegges «større» ansvar i fremtiden for å oppnå den effekt herr Kvassheim etterlyser. Underforstått at det eksisterende ansvar er oppfylt, men det kunne være ønskelig med et økt ansvar, og det er en helt annen sak. Den debatten ønsker vi velkommen, men hans uttalelse til Aftenposten – sitat: «Når en har å gjøre med et rederi som oppsiktsvekkende nok ikke tenker som oss andre, må SFT bare handle» – synes vi demonstrerer til fulle at herr Kvassheim mangler grunnleggende informasjon om det eksisterende regelverk. Det indikerer også med all tydelighet liten forståelse for nødvendigheten av faste og forutsigbare rammebetingelser for vårt næringsliv, noe som er en absolutt betingelse og en klar forutsetning for å kunne drive en seriøs, ansvarlig og konkurransedyktig bedrift i Norge.

Hallgeir Langeland (SV) bidrar med at «regelverket må endres slik at rederiene betaler» –. All ære til herr Langeland, han er, som en av de få, klar over det eksisterende regelverk og går dermed på sakens kjerne i denne diskusjonen. Dagens regler har bevist sin begrensning i praksis, noe Norges Rederiforbund også har påpekt, og dermed må den kommende debatt ta oss videre.

Til partiene på Stortinget vil vi svare at det er fullstendig forfeilet å rette sin misnøye mot rederne av «Green Ålesund» og at å beskrive vår gjerning som ansvarsfraskrivelse er direkte feil og grovt misvisende. Vi er et norsk selskap med hovedkontor i Bergen, børsnotert på Oslo Børs, og som sådan underlagt norsk lov. Videre følger vi de til enhver tid gjeldende godkjente lover, forordninger og konvensjoner vedrørende internasjonal skipsfart, som er i samsvar med både nasjonale og internasjonale lover, vedtatt av blant annet Stortinget.

Dette ligger til grunn for vår forretningsførsel. Vi er et fullt legitimt og ansvarlig selskap under alle disse forhold, og den heksejakt som myndighetene ved SFT har innledet mot oss, godt hjulpet av presse og kringkasting, hører ingen steder hjemme.

Vi forholder oss til det eksisterende regelverk, og her er vi ved sakens kjerne.

De ovennevnte personer har sitt virke på Stortinget. Det regelverket som i dag eksisterer har sitt opphav der og er utarbeidet og vedtatt der. Det er defor med forundring vi konstaterer at vi, ved å følge dette regelverk, blir utsatt for slik harmdirrende kritikk av de samme politikerne som selv har vedtatt det lovverk vi er pålagt å seile under og som rederiet lojalt følger.

Ved ulykker av denne art, involveres statlige så vel som kommunale myndigheter, forsikringsselskap og selvsagt rederiet. Prosessen som skal samkjøre de forskjellige oppgaver er ikke lett og vi har forståelse for at uklarheter kan oppstå.

At folk flest har problemer med å forstå hvordan systemet virker, skjønner vi også. Men det er derfor vi, blant annet, har et SFT i Norge. SFT skal inneha ekspertise og utstyr samt operativ erfaring til å håndtere slike situasjoner. Rederiet er forsikret med de best mulige forsikringer i tråd med gjeldende lover. Det skulle derfor være unødvendig å dra i gang en debatt fra forskjellig hold om hvorvidt den dekning rederiet har er så stor som ønskelig.

På denne bakgrunn føler rederiet sterkt at den kritikk vi har vært utsatt for skyter over mål.

Avslutningsvis vil vi igjen få uttrykke vår takknemlighet for at alle våre 16 sjøfolk kom velberget fra havariet.