Debatt Av Terje Mikkelsen, leder Krohnegården Miljøforening

Vi som har fulgt saken på nært hold har erfart at den politiske saksgangen har gitt stor grunn til bekymring. Den nye bydelsreformen som var ment å skulle gi mer innflytelse til bydelene og som den saken burde være et klassisk eksempel på, føler vi ikke fungerer slik den burde.

Når BT på sin leder 5. januar under tittelen «Plass nok til alle i Krohnegården» tar parti i saken, er dette noe som ikke kan stå ubesvart. Slik vi oppfatter leder må denne være ført i pennen av en sportsredaksjon med skylapper som peker innover. Alle leders argumenter peker klart i Miljøforeningens favør, men konklusjonen blir likevel den diametralt motsatte. Det er ikke i Krohnegården behovet for et anlegg er dokumentert, men i Fyllingsdalen. At Idrettsmeldingen fra 1992 blir vedtatt av bystyret uten at brukere og beboere av området blir tatt med på høring, er etter vårt syn helt uakseptabelt. Og dette er én av årsakene til våre reaksjoner.

Det blir i leder sagt at politikerne i bystyret normalt skal være lydhøre for det som kommer fra bydelene. Hva er det som er så unormalt i nettopp denne saken da?

Å sy sammen et gigantisk idrettsanlegg med et tur— og rekreasjonsområde, er etter vårt syn helt uforenlig. Miljøforeningenes argumentasjon i saken kan kort oppsummeres som følger:

1. Brukere og beboere (419 husholdninger) ønsker ikke et fotballanlegg i Krohnegården.

2. 22 av 26 bydelsstyrerepresentanter i Fyllingsdalen og på Laksevåg støtter oss i vårt syn.

3. Naturvernforbund, Bergen Turlag, Skytterlag (som også leier det aktuelle området frem til år 2032) og idrettslag i nærområdet sier nei.

4. Løv-Ham har ingen identitet til området.

5. Bystyrevedtak av 21. juni 1999 sier at «områder som i dag er klausulerte til drikkevannskilder, må i størst mulig grad reguleres til rekreasjonsområder når de blir frigitt».

6. Veiforholdene tilsier at økt trafikk i Krohnegården ikke lar seg muliggjøre med dagens veistandard. Sporveisfunksjonærenes forening i Gaia trafikk sier det samme.

7. Utbedring av det aktuelle veistykket vil beløpe seg i størrelsesorden 15 til 25 millioner kroner.

8. Komité for oppvekst, kultur og idrett går inn for å utgreie flere alternativer i Fyllingsdalen.

9. Miljøforeningene har påvist et bedre alternativ for plassering av et anlegg for Løv-Ham, et sted hvor klubben har sitt nærmiljø med tilstøtende fasiliteter.

Vi kunne tilføye flere relevante punkter til listen ovenfor, men disse er nevnt ved tidligere anledninger.

Det er besynderlig at åpne brev til idrettssjef og Løv-Ham vedrørende medlemstall ikke blir besvart. At noen plutselig kommer på banen med fortreffelige løsninger av saken, personer som knapt vet hvor området ligger, forteller oss mye. Medlemmer av idrettsrådet har også ulikt syn på saken. En av årsakene til dette er at disse har forstått at idrettsrådet ikke har lokaliseringsmyndighet. Vi anser det som en selvfølge at innstillingen til komité for oppvekst, kultur og idrett blir vedtatt. Skulle derimot partiene svinge «partipisken» over sine representanter vil saken få et helt annet utfall. Da vil de som ønsker å si nei til utbygging bli tvunget til å si ja. Ta den, dere lesere!

Tiden nærmer seg for en avgjørelse. Vi håper og tror at bystyrerepresentantene utøver en klok handlemåte i denne saken og unngår å kaste blår i øynene på folk.

Vi som har arbeidet med saken ønsker en avslutning av denne. Dersom dette ikke skulle skje er jeg redd for at «visen» om Krohnegården enda har mange uskrevne vers. Det skal i hvert fall vi i Miljøforeningen sørge for!