Problemene på Gimle skole har stått i fokus i det siste, men er dessverre ikke enestående. Mange elever opplever store problemer i skolehverdagen som lærere enten bagatelliserer eller ignorerer. Det være seg av sosial eller faglig art. Med fare for å tråkke mange dyktige lærere på tærne, må episoder som dette reise kritiske spørsmål om visse sider ved læreryrkets utøvelse. Hvilken annen yrkesgruppe har så stort ansvar for så mange, uten å måtte forplikte seg på det?

Når en lege er ferdig med utdanningen sin, avlegger han/hun den hippokratiske ed. Det er medisinens etiske kjøreregler. Det er der legene blant annet forplikter seg på å gjøre alt som står i deres makt for å redde liv.

Når en lærer er ferdig med utdanningen sin, høyskole eller universitet, skrider vedkommende til verket uten yrkesetiske forpliktelser. Det blir opp til den enkelte å prioritere og definere hva som er riktig – ikke riktig i enhver siuasjon. Er det riktig i et yrke der læreren til daglig har ansvar for mange mennesker? I bunn og grunn er skolens formål, at læreren med kyndig hånd via undervisningen sin fremmer verdier og holdninger gjennom sine fag og handlinger.

Ifølge læreplanen er det det integrerte menneske undervisningens mål. En ambisiøs, men viktig målsetning for et samfunn fundert på demokratiske prinsipper. Hva er det som skjer når elever daglig opplever at de ikke blir sett, hørt eller tatt på alvor? Hvilke verdier er det vi som lærere reflekterer, idet vi velger å se en annen vei når vi er vitne til urett?

Hva om en lege kjørte forbi et ulykkessted, fordi han inne i sin bil vurderte episoden som en bagatell?

Skal lærerne kunne snakke om yrkesprofesjonalitet, burde de også forplikte seg på noen yrkesetiske retningslinjer. Det fratar ikke den enkelte lærer personlig skjønn, slik som legen også må bruke det i det daglige, men burde være med på å styrke lærernes status og tillit i samfunnet.

Vår eksistens som yrkesgruppe er betinget av at det finnes elever. Hvordan kan elevene få fornuftige forbilder og eksempler på sunne verdier når det gang på gang hender at lærere snur ryggen til i situasjoner der de virkelig burde være forbilder, blant annet ved konfliktløsning?

Å være lærer er et utfordrende, krevende og ambisiøst prosjekt. Vi er med på å forvalte og formidle verdier og å forme framtiden. Skal vi få den respekten vi fortjener som stolte og profesjonelle yrkeutøvere, må elevene også få den de fortjener, både de brysomme og de flinke.

DORTE RØMSING, LÆRER