Undertegnede har helt klart et ønske om at alle foreldre som vil ha barnehageplass til sitt barn, skal få tilbud om en plass til en forsvarlig pris. Gode barnehager er bra for barn.

I sin iver etter å nå målet virker det som Ohnstad i likhet med byrådets innstilling til bystyret, kun tenker antall barnehageplasser og ikke kvalitet. Byrådet har i sitt vedtak lagt svært liten vekt på høringsuttalelsene fra de fleste kommunale barnehagene i Bergen. Velger politikerne i Bergen å se bort fra at disse plassene skal benyttes av barn helt ned i ti måneders alder i opptil 40–45 timer i uken? Behovsplanen tar ikke opp og redegjør for hvordan barnas hverdag endres når belastningen pr. voksen på småbarnsavdelingene økes fra 3 til 3,5 barn og mange av de «store» barna må være ute til enhver tid uansett vær. Byrådet har i sitt vedtak satt kostnadsreduksjon foran våre barns velferd. Barnehager brukt som en nesten ren oppbevaringsplass skal ikke kunne være et skalkeskjul for å nå målet om full barnehagedekning — og dermed høste politisk ære.

Vi som brukere av barnehagene opplever under dagens situasjon at hverdagen i barnehagen er hektisk både for barn og voksne. Veien til full barnehagedekning er ikke å plassere 5-6 flere barn inn på hver avdeling, belaste barn med mer støy, redusere arealet pr. barn, redusere voksentilknytningen (en pedagog er ikke mer oppmerksom, bytter bleier eller kler raskere på enn andre voksne).

Ta barna på alvor og gi oss full barnehagedekning på en anstendig måte!

Til slutt en korreksjon av faktaopplysning: I byrådets innstilling til bystyret er det ikke foreslått å bygge nye kommunale barnehager - det er foreslått å bygge én - én ny barnehage, samtidig som behovet er 900 nye plasser.

INGRI HUNDHAMMER SMILDEN,ARBEIDSUTVALGET FANTOFT GÅRD BARNEHAGE