Angivelig fordi staten da kan drysse den økte inntekten av avgiften, som de først har flådd den vanlige husholdning og bruker for, rikelig utover sine undersåtter. Sistnevnte kan igjen da investere i sparetiltak, og dette skulle formentlig resultere i lavere etterspørsel og lavere pris.

En slik konklusjon er nok søt musikk i ørene på skattekåte politikere, men vi andre har god grunn til å se med stor skepsis på realitetene i en slik konklusjon. Vi kan jo begynne med å etterlyse fordelene forbrukerne har fått av avgiftsmillionene staten allerede har håvet inn på de høye kraftprisene i høst og vinter? Så kan vi fortsette med å minne om regjeringens representanter som stod fram på tv og sa at folk bare måtte skru på strømmen.

De som ikke klarte å betale, kunne bare sende regningen til sosialkontoret. De fleste har vel fått med seg hvor meget det utsagnet var til å stole på?

Fjerning av mva. og elavgift vil ikke gi mer vann i magasinene. Den direkte og øyeblikkelige prisreduksjon husholdningene ville få, er heller ikke nok til å kompensere for de uhyrlige prisøkningene vi har opplevd sist høst og vinter. At husholdningsforbruket vil gå drastisk opp som følge av et eventuelt bortfall av avgiftene, og at dette skulle medføre vesentlig økning i prisen, er en påstand som virker lite sannsynlig, spesielt hvis passende tiltak settes inn. Økning i pris og forbruk kan der nok bli, men det har andre grunner.

Skal prismekanismen benyttes på elkraft til husholdningene, uten at disse blir flådd til skinnet, må det som påpekt fra flere hold, innføres et flerprissystem som sikrer et minimumsforbruk til «selvkost» og forbruk over dette nivået til «markedspris». Kraft til industrielt bruk vil måtte følge markedsmekanismen. Først når landets eget behov for elkraft er garantert, tillates eksport av våre felles resurser. Disse tiltakene er nødvendig for å opprettholde vår levestandard og vil kreve endring i lovverket. Dette er politikernes ansvar.

Det er utvilsomt korrekt når det hevdes at husholdningenes etterspørsel etter elkraft vil øke i takt med den teknologiske utviklingen i samfunnet for øvrig. Har vi for lite kraft i dag, vil vi altså få et enda større underskudd i fremtiden, hvis ikke tiltak settes inn. På dette punkt er det neppe stor uenighet.

Noen hevder at ditt og mitt husholdningsforbruk er for høyt, men de glemmer at kraftprodusentene eksporterer store kvanta av vårt felles kraftpotensial til utlandet. Når de samme aktører nesten har tømt magasinene, skrikes det opp om for lite vann, og da skal du og jeg straffer med høye priser og trusler om rasjonering. Jeg minner om at det er staten, gjennom sitt eierskap i kraftproduksjon og distribusjon, som er den største profitøren.

Det er viktig at det skapes balanse i tilbud og etterspørsel. Det eventuelle underskudd på elkraft til innenlands forbruk kan, hvis der er politisk vilje til det, kompenseres ved bedre utnyttelse av våre vannkraftresurser og andre fornybare energikilder, eventuelt supplert med lite forurensende gasskraftverk. Alternativet er at Norge reduseres til råstoffleverandør og teknologisk sinke, og folks generelle levestandard reduseres.

Hans Chr. Haaland, Mjølkeråen