Spørsmålet om vinterbrøyting av Rv 7 over Hardangervidda har vore oppe til diskusjon både lokalt og i Stortinget, seinast i samband med Samferdselskomiteen si innstilling til nasjonalbudsjettet i desember 2001. Som jegerorganisasjon er denne vegbrøytinga isolert sett ikkje ei viktig sak — for utfallet av diskusjonen har minimal betydning for villreinen. Den langsiktige forvaltninga av villreinstamma kan imidlertid verta påverka av utfallet. Ei av våre største utfordringar i villreinforvaltninga er å rekruttera unge jegerar med lokal tilknyting. Stenging av Rv 7 om vinteren vil gjera det monaleg mindre attraktivt å bu i mange grender kring Hardangervidda. Ein stengd Rv 7 vil påverka både arbeidsmarknad og folketalsutvikling. I neste instans vil det redusera grunnlaget for lokal rekruttering til jegerstanden.

Me har den siste tida registrert med undring at ei rekkje organisasjonar, politikarar og byråkratar har strekt seg langt i å vera oppfinnsame når det gjeld nye argument for å stengja vegen. Argumentasjonen me har sett har variert etter kva som har passa i tida. Ei stund var grunnlaget for å stenge Rv 7 at villreinstamma var så stor at reinen måtte få tilgang til alle deler av Vidda til alle årstider. I det siste har det vore hevda at stamma er så lita at me må gje dei få dyra som er att tilgang på alle deler av Vidda til alle årstider for å berga stamma. Det eine er like urimeleg og uriktig som det andre.

Stammestorleiken på Hardangervidda har vore eit stridstema i mange år. Direktoratet for naturforvalting (DN) og villreinforskninga har på den eine sida hevda at stamma dei siste åra har vore mykje større enn målsetjinga på 10.000 vinterdyr. Lokale forvaltningsorgan og rettigheitshavarar har på den andre sida hevda at stamma har vore monaleg mindre. Gjennomføringa av to minimumsteljingar vinteren 2001 resulterte i at vinterstamma vart vurdert til å vera mellom 5500 og 7000 dyr. Dette viser at dei lokale forvaltningsorgana har vore nærast sanninga i striden. Kalveteljingar sommaren 2001 underbygde tala frå vinterteljingane, og ei ny minimumsteljing no i mars 2002 forsterkar vissheita om at ein no har god kontroll på stammestorleiken.

Sidan midt på 1980-talet har ein sett ei positiv utvikling på kjønns- og alderssamansetjing i flokkane. Det er no om lag heile 30 prosent vaksen bukk i stamma, noko som medfører mindre svingingar i stammestorleiken, samstundes som fleire bukkar oppnår høgare alder. Ein kan òg dokumentere at kondisjonen til dyra er i betring. Spesielt har bukkevektene gått opp, noko som òg heng saman med at fleire bukkar når høgare alder. Enno viktigare er det å registrera at det har vore ein auke i talet på fødde kalvar pr. hundre simler/ungdyr. Dette er ein god indikasjon på positiv kondisjonsutvikling, og tyder på at villreinforvaltninga har god kontroll på balansen mellom dyretal og beitegrunnlag.

Vinterbeita er i dag minimumsfaktoren for villreinstamma på Hardangervidda. Med ei vinterstamme på om lag 10.000 dyr, treng dyra i mindre grad å bruka randsonene på Vidda. Om vinteren held dei meir til i dei tradisjonelle kjerneområda for vinterbeita lenger sør og aust på Vidda. I ei offentleg utgreiing frå 1974 om Hardangervidda (NOU nr 30) og av kartmateriale som DN har godkjent, går det fram at minste avstanden frå dei viktige, kartfesta vinterbeiteområda til Rv 7 er over 2 mil.

Områda mellom Rv 7 og Bergensbanen har fått redusert verdi for villreinen på grunn av stor heilårsaktivitet med utgangspunkt i Finse og Bergensbanen. I tillegg har dette området marginale vinterbeite. Forskar Eldar Gaare ved Norsk Institutt for Naturforsking (NINA) har stadfesta dette i ein forskingsrapport frå 1989. Historisk dokumentasjon frå tamreindrifta på nordvidda underbyggjer det same. Eit av tamreinselskapa, som heldt til på nordvestvidda, måtte inngå samarbeid med Dagali og Skurdalen reincompani for å få tilgang til tilfredsstillande vinterbeite. Til gjengjeld fekk austmennene tilgang til gode sommarbeite opp mot Hardangerjøkulen. Dette gav dei gjensidig nytte av samarbeidet; og det var sommarstid at områda nord for Rv 7 var attraktive.

Villreinen skulle difor vore sikra lettare tilgang til gode beite på nordvidda sommar og haust. Då er det viktige bukketrekk til og frå beita oppunder Hardangerjøkulen, og ein kunne oppnå utveksling mot Nordfjella villreinområde, noko som DN har omskrive som ei målsetjing. Dette kan sikrast gjennom å byggja miljøtunnelar langs utvalde deler av Rv 7. Dette vil gje dyra fri passasje langs eldgamle trekkruter på dei tidene av året då villreinen tradisjonelt brukar desse områda mest.

I eit fagnotat frå DN til Vegdirektoratet, dagsett 30.05.01, vert det poengtert at det har vore ei markert endring av villreinen sin bruk av nordvestvidda dei siste 15 åra, medan Rv 7 har vore vinterbrøytt. Riksvegen kan ha ein viss avvisingseffekt på dyra, men hovudårsaka til at nordvestvidda no er mindre brukt er utan tvil at vinterstamma er redusert til 1/3 eller ¼ av dyretalet fyrst på 80-talet. Då måtte dyra bruke heile Hardangervidda. No har den reduserte villreinstamma matreservar på sentralvidda, og her er dei minst forstyrra av både bilvegar, turistløyper, turisthytter og annan menneskeskapt aktivitet.

Det er òg grunn til å hevde at DN i fagnotatet dreg altfor bastante konklusjonar utifrå NINA sine objektive forskingsrapportar. Deler av forskinga er utført over mindre enn eit år. I vinter var det lite snø i nordvestfjella fram til i januar/februar. Då var det fleire flokkar som kryssa riksvegen, utan å ha problem verken med brøytekantar eller trafikk. Det har vore beiting til dels heilt inntil riksvegen både frå nordsida og sørsida. Når snømengdene auka her trekte dyra lenger sør på Vidda. Dette meiner me underbyggjer at DN skulle vore endå mindre bastante i sine konklusjonar om riksvegen sin avvisingseffekt på villreinen.

Rv 7 over Hardangervidda har vore vinterbrøytt dei siste 17-18 åra. Heilt uavhengig av dette har villreinen på Vidda i denne perioden hatt ei god kondisjonsutvikling, og alders- og kjønnssamansetjinga har vorte betre. Områda nord for Rv 7 har vorte mindre brukte av reinen, men det skuldast ikkje vinterbrøyting av vegen. Den reelle årsaka er at villreinstamma er redusert frå minst 20.000 vinterdyr fyrst på 80-talet til 5000-6500 vinterdyr i dag. Villreinen sin reduserte bruk av områda nord for Rv 7 er mest markant om sommaren og hausten. Den tida av året Rv 7 har vore trafikkert sidan vegen vart bygd.

Lokal røynsle er klar på at villreinstamma på Hardangervidda har større behov for områda nord for Rv 7 sommar og haust. Miljøstyresmaktene og vegetaten har saman laga skisse til miljøtunnelar på Hardangervidda som løyser dette problemet. Dersom ein skal ta omsuta for villreinstamma på alvor, må dette prosjektet utgreiast i samråd med DN, NINA og lokale villreinkjennarar. Då kan ein sikre at utforming og plassering av tunnelane gjev så god effekt som mogleg. Dette vil vera det beste og mest aktuelle tiltaket for å gje villreinen attende noko for dei avgrensingane utviklinga har skapt: Ei sak alle som hevdar dei vil det beste for Hardangervidda-reinen må kunne semjast om og arbeide for.

Endre Lægreid og Tomas Sekse