I lang tid har beboere i eneboliger i Nedberget, Nedberglien, Nedbergeveien og Kjøkkelvikveien kjempet mot at et tidligere landbruksareal blir brukt til industriformål. Men til nå har de ikke nådd frem med motstanden sin. Saken skal snart til politisk behandling i kommunen.

Først prøvde beboerne på slutten av 1980-tallet å få endret en reguleringsplan fra 1973 for området som ligger mellom Nedbergveien og Kjøkkelvikveien. I denne planen — som for øvrig fortsatt gjelder - er området regulert til industriformål. I stedet foreslo de at arealet burde brukes til idrett, lekeplass, park og grøntanlegg, tur og fritidsområde. Beboerne mente også at barnehage og daghjem for barn kunne bygges på tomten.

Ble ikke hørt

Dette fikk ikke gehør hos bygningsmyndighetene. Tvert imot ble det oppført et stort forretningsbygg på industritomten. Det førte til ytterligere trafikk i et allerede trafikkbelastet område. Blant annet er det skole i nærheten og økt trafikk medfører fare for barna, mener beboerne.

Nå skal transportfirmaet Skaartrans AS føre opp et kombinert lager og kontorbygg med en grunnflate på 380 kvadratmeter på industriområdet.

Protesterte

Da beboerne ble kjent med disse byggeplanene, sendte de et protestbrev til kommunen og bad om oppsettende virkning slik at byggearbeidet ble stanset mens deres protest ble behandlet i de rette organene i kommunen. Dette ble ikke tatt til følge. Kommunens byggesaksavdeling mente at industribygget ikke kommer i strid med reguleringsplanen. Så langt er saken avgjort administrativt og er ennå ikke behandlet politisk.

Beboerne har sendt anke på avgjørelsen. Saken skal om kort tid behandles i komité for miljø og byutvikling. I mellomtiden er byggearbeidene i full gang på tomten.

«Strider mot reguleringsplanen»

I anken skriver beboerne at det planlagte bygget blir for høyt og vil virke for dominerende foran boligene. De mener at virksomheten til transportselskapet strider mot reguleringsplanen for området. I denne planen heter det at det ikke skal tillates virksomheter som medfører lukt og støy. Beboerne mener det vil bli både støy og lukt av diesel og eksos fra transportselskapets virksomhet. De ber om stans i byggearbeidet for å finne løsninger som er i samsvar med beboernes ønsker.

PROTESTERER: Gunvor Samuelsson og hennes naboer reagerer på at det nå bygges industribygg midt i eneboligbebyggelsen i Kjøkkelvik.
FOTO: JAN M. LILLEBØ