— Det har en positiv innvirkning på hele skolemiljøet å utnytte nærmiljøet bedre, sier utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde i Hordaland til BT. Hun mener det virker stigmatiserende å ta få elever ut i alternative opplegg. Skolen er langt mer inkluderende når den systematisk tenker alternativ opplæring for samtlige elever.

Utdanningsdirektøren har merket seg forslaget om å ta sosialarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere inn i skolen for å ta seg av elever med sosiale problemer og atferdsproblemer.

Hun peker på at loven er helt klar. Alle barn har den samme retten til å gå i den samme skolen. Ingen skal føle seg mindre verd ved at de ikke inkluderes på en god nok måte.

— Det er et større trykk i dag for å ta utagerende elever og elever med sosiale vansker ut av skolen. Flere rapporter viser at dette ikke er noen god vei å gå, påpeker Lunde. Men hun opplever det positivt at flere oppdager gode læringsarenaer utenfor klasserommet. Det har òg sterke elever nytte av.