Fleirtalet i fylkestinget meiner mellom anna at dei økonomiske konsekvensane av vernet er for dårleg utgreidde. Fylkestinget vedtok mellom anna «med tanke på framtidig utnytting av skogkledde område i verneplanen (også planteskog)» at verneområda må trekkjast lenger opp mot skoggrensa. Dette vart vedteke med 34 (H, Frp, KrF, Pensj., Sp) mot 23 (Ap, SV, V, RV) røyster.

Det same fleirtalet i Fylkestinget ønskjer elles å halda fleire framtidige vasskraftprosjekt utanom verneplanen:

«Korridoren ved vassmagasinet i Blådalen (Blåvatn og Stølsdalen) må haldast utanfor Buer landskapsvernområde. I tillegg bør ein utvida korridoren ytterlegare på nordsida med tanke på mogeleg utbygging av Tokheim/Eitrheim.»

Dette punktet får Naturvernforbundet til å sjå raudt: «Norges Naturvernforbund er kraftig provosert over at fylkestinget i Hordaland vil lage en sveitserost av den planlagte Folgefonna nasjonalpark.», skriv Naturvernforbundet i ei pressemelding.

— Folgefonna er unik, med ein bre som er omgitt av tre fjordar. Norge har eit nasjonalt og internasjonalt ansvar for å ta vare på slike område, og verna dei mot inngrep, seier Tom S. Tomren, leiar i Naturvernforbundet Hordaland.

— Konflikten med kraftutbyggjarane er den største trusselen mot nasjonalparkane, seier Tomren. - Summen av naturinngrepa som kraftselskapa planlegg vil sterkt forringa dei nasjonale og internasjonale verdiane på Folgefonnhalvøya.

Fleirtalet i Fylkestinget vil også flytta vernegrensa ved Folgefonna Sommarskisenter, og fatta følgjande vedtak: «Med tanke på framtidig utvikling av Folgefonna Sommarskisenter bør grensa for nasjonalparken trekkjast høgare opp mot breen, for slik å leggje til rette for plassering av mobilt skitrekk på enklaste måte.»