GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no I første omgang er det snakk om å regulere 50 mål til eneboliger og småhusbebyggelse. Men selskapet utelukker ikke at det også blir bygget terrasseboliger. Ligger i smørøyet Det er Bergen Byggprosjektering som står for planleggingen. I et brev til Osterøy kommune 5. oktober i fjor, meldte selskapet at de skal stå for utarbeidelse av reguleringsplan for Loftås Utbygging AS. Det tok bare en måned fra Loftås Utbygging fikk tilslaget på Koppens gård, til planleggingen av en storstilt boligbygging kom i gang.Koppens gård ligger midt i smørøyet på Osterøy, plassert mellom Valestrandfossen og Lonevåg, de to største tettstedene på øyen. Den såkalte Hanisdallinjen vil gå like ved gården. Denne veien vil korte avstanden mellom Osterøybrua og de mer befolkningstunge delene av Osterøy. Storstilt utbygging Resten av infrastrukturen er også på plass. Ny vannledning og ny kloakkledning med god kapasitet ligger like i utkanten av det store området. Og på Hauge skole er elevtallet synkende og skolen vil kunne ta unna den veksten i elevtallet en utbygging medfører.Utbyggingen vil ikke stoppe med disse første femti målene. I alt planlegges boligbygging på 260 mål på Loftås. Av disse eide Nils Tomas Koppen 154 mål. Men utbyggingen skal skje etappevis. Ove Håland som representerer utbyggerne, har tidligere sagt til BT at han ser for seg en utbygging over minst ti år. Nabo protesterer 17. januar i år fikk utbyggerne politisk tillatelse til å lage reguleringsplan for området. Men planarbeidet skjer ikke uten sverdslag. En av naboene, Tordis Reigstad, har forsøkt å stoppe arbeidet. Reigstad ønsker å drive en av nabogårdene til Koppen, og deler av Reigstads gård er med i planområdet.Derfor har det faste planutvalg på Osterøy pålagt utbygger å lage to planer, en der gården til Reigstad er med, og en uten.Men det er ikke bare Reigstad som kan skape problemer. Konsesjonssøknaden til Loftås Utbygging er ennå ikke behandlet av fylkeslandbruksstyret. Politikerne aksepterer ikke at Loftås Utbygging er eier, fordi det var Ove Håland som fikk tilslaget, ikke Loftås Utbygging.Denne avgjørelsen er anket inn til departementet. Får utbygger medhold der, skal konsesjonssøknaden behandles i fylkeslandbruksstyret. Loftås Utbygging er helt avhengig av konsesjon for å kunne bygge ut.Det siste skjæret i sjøen er en forestående rettslig konflikt med Nils Tomas Koppen.