debattAv Odd E. RambølI BT 4.3. forteller Lars Sponheim hva partiets nye narkotikapolitikk vil bety i praksis: "Hvis en far eller mor finner ecstasytabletter i lommen til sitt barn, så bør ungdommen ikke politianmeldes. Ungdommen er ikke kriminell, men han eller hun trenger hjelp," sier Sponheim. "Derfor krever også Venstre at alle som ønsker behandling må få tilbud om det." Er det da en feilslutning — eller å tillegge Sponheim meninger han ikke har, når jeg trekker den slutning at Sponheim dermed mener at ungdom som prøver alkohol, hasj, ecstasy eller andre rusmidler, er hjelpetrengende. Mitt utgangspunkt var og er et annet: Til alle tider har ungdom tøyet grenser, oppsøkt spenning, tatt utfordringer - og også havnet på ville veier. Dette inkluderer også bruk av rusmidler. Å gjøre disse ungdommene, lenge før de er "hektet" på stoff, til pasienter eller klienter i helsevesenet er et helt feil signal - og gal ressursbruk. Foreldrene har her en oppgave i forhold til den unge. Det er å oppfordre til ansvarsfraskrivelse å si at den unge nå er et kasus for helsevesenet. Når Venstres landsstyre samtidig vedtar en uttalelse som sier at stofavhengighet må behandles på samme måte som alkoholisme, som en sykdom, ikke en kriminell handling - og at politiets ressurser må rettes mot selgerne og bakmennene, så er det klart at dette i praksis må innebære en liberalisering. Selvsagt ønsker vi alle at bakmennene og selgerne blir tatt, men realitetene er jo at svært mange narkomane finansierer sitt eget forbruk ved selv å selge stoff. Og siden ikke "alle" kan leve av å "klippe hverandre", betyr dette at mange narkomane fungerer som "pushere" i forhold til nye brukere.Det vil unektelig være av interesse å få vite hvordan Venstre vil at politiet i praksis skal kunne skille mellom selgere og brukere. Dersom Venstre mener at politiet kun skal gripe inn i de tilfeller hvor det foreligger et salg, så betyr det i realiteten at man legaliserer det å være i besittelse av mindre kvanta narkotika. Det er derfor naturlig å spørre om Venstre vil legalisere det å være i besittelse av mindre doser "til eget bruk"?Sponheim oppfordrer til en fordomsfri debatt om norsk narkotikapolitikk. Gjerne det, men for det første, det finnes ikke noe land man kan vise til, som har hatt en vellykket narkotikapolitikk. For det andre, det må være en debatt som ikke hever seg over realitetene. Og fortsatt går jeg ut fra at den overordnede målsettingen er å drive en politikk som gjør at færrest mulig ungdommer ender opp som narkomane. Jeg mener faktisk at dette også vil være den mest menneskelige narkotikapolitikken.