Naturvernforbundet og BIR er helt enige med 70 prosent av bergenserne når de i en ny meningsmåling hevder at de er positive til et kildesorteringssystem der blant annet plast blir skilt ut fra det øvrige restavfallet. BIR er opptatt av å redusere avfallsmengden, øke gjenvinningsgraden og gi en forsvarlig sluttbehandling av avfallet. For å få til dette må kundene tilbys et tilgjengelig innsamlingssystem for emballasje, enklest mulige løsninger, og det må settes inn virkemidler for å redusere den totale avfallsmengden.

Det er produsentene som skal ha ansvaret for emballasjeavfallet. Produsentene som eksempelvis bruker plast til innpakning av sine produkter, er økonomisk ansvarlige for at denne emballasjen tas hånd om når den er blitt til avfall. Det vil si at brukerne av plastemballasje skal dekke kostnadene ved å samle inn, returnere og gjenvinne emballasjen. Slik fungerer det ikke i praksis i dag. I dag er det renovasjonsavgiften som finansierer store deler av returordningene. Hvis returordningen skal bli mer omfattende og man skal få større tilgjengelighet for kundene, må nødvendigvis renovasjonsavgiften øke. Alternativt må den industrien som benytter plastemballasje på sine produkter, ta et større økonomisk ansvar, slik intensjonen er fra myndighetenes side.

BIR ønsker å tilby publikum en bedre løsning for gjenvinning av plastemballasje. Dette kan enten skje gjennom påvirkning av gebyret, eller gjennom endring av systemet for kostnadsdekning fra produsentenes side.

Styreleder Hallgeir Utne Hatlevik opplyser at styret i BIR Gjenvinning AS har bedt administrasjonen utarbeide en beslutningssak vedrørende innsamlingsordninger for husholdningsplast, for å belyse mulighetene for endring av dagens tilbud. Innstilling i saken vil inngå som en del av den nye avfallsplanen som skal behandles senere i BIRs eierkommuner.

Av Kjersti Kildahl, informasjonssjef BIR