Av Inge Lønning,nestleder og skolepolitisk talsmann i Høyre

Nivået i matematikk er lavt også på andre studier. Men la meg i denne omgang først og fremst gi uttrykk for alvorlig bekymring for matematikkunnskapene til lærerstudentene som om få år skal ut i skolen og undervise våre barn og barnebarn.

Høyre har lenge advart mot utviklingen i norsk skole. Vi har pekt på at norske elevers kunnskaper i basisferdigheter som lesing, skriving og regning ligger altfor lavt, og vi har fremmet mange forslag til forbedringer i norsk skole. Stortingsflertallet er imidlertid mer opptatt av skolen som et sted å være, enn et sted å lære.

Fra før vet vi at norske elever havner sist i klassen i Europa når det gjelder matematikkunnskaper, lærerutdanningen inneholder bare 10 vekttall obligatorisk matematikk, andelen av matematikklærere på ungdomstrinnet med minst ett års utdanning (20 vekttall) synker stadig lavere, og over halvparten av grunnskolens matematikklærere i 6. klasse har ikke fordypning i matematikk i det hele tatt.

Denne utviklingen må ikke få fortsette. Matematikk har stor betydning for den enkeltes evne til logisk og kritisk tenkning, som igjen er viktig for kunne oppleve mestring i mange fag. Faget er viktig for Norges evne til å hevde seg innen forskning og utvikling, slik at vi kan skape ny teknologi og nye næringer.

Høyre vil derfor ha en total gjennomgang av matematikkfagets status i Norge. Vi vil blant annet:

  • gjøre det mulig å tilpasse matematikkundervisningen til den enkelte elevs evner, anlegg, interesser og personlige lærestil
  • innføre kunnskapsstandarder i matematikk på alle klassetrinn og obligatoriske prøver for å undersøke om standarden er nådd, slik at vi kan oppdage elever som har problemer og hjelpe disse på rett spor i tide
  • innføre krav om minst 20 vekttall fordypning i matematikk for å kunne undervise i matematikk på mellomtrinnet og ungdomstrinnet i grunnskolen
  • innføre evaluering av undervisningen, og følge opp med systematisk kompetanseutvikling for lærerne
  • forbedre skolenes evne til å holde på de dyktigste (matte)-lærerne ved å innføre individuell lønn for lærere.
  • styrke lærerutdanningen gjennom en tredeling hvor studentene kan spesialisere seg mot småskoletrinnet, mellomtrinnet eller ungdomstrinnet i grunnskolen.