— Avfallet blir ikke tatt hånd om på en forsvarlig måte, hevdes det i ny rapport. Statoil avviser påstanden.

Statens strålevern mener det haster med å finne en permanent løsning på det radioaktive avfallsproblemet.

Konsulentselskapet Bergfald & Co har utarbeidet en rapport om radioaktivt avfall fra oljevirksomheten i Nordsjøen. Her anslås det at det er lagret rundt 80 tonn lavradioaktivt materiale på Ågotnes, og om lag like mye i Florø. Den årlige tilveksten skal være på flere titalls tonn.

Det aller meste av avfallet på Ågotnes og i Florø tilhører Statoil. Det er oljeselskapene som eier det radioaktive avfallet, selv om mye er lagret hos serviceselskapene på oljebasene. På Ågotnes tar CCB Miljøservice hånd om deler av avfallet.

Hard kritikk

Bergfald & Co har inspisert fire av lagrene langs kysten. Seniorrådgiver Christian Rostock mener håndteringen av avfallet er kritikkverdig, selv om Strålevernet har gitt tillatelse til midlertidig lagring:

— Dagens lagringspraksis er skjødesløs og under enhver kritikk. Det eksisterer ingen kontroll med avrenning, det finnes ingen sikring mot fysiske støt eller kollisjoner, og det inne på anlegg der det er stor trafikk med containerbiler. I dag er disse containerne plassert nokså vilkårlig i en krok på oljebasene. Strålevernet stiller ingen krav omkring disse risikofaktorene, sier Rostock.

Han peker også på at også lavradioaktivt avfall kan innebære en fare for liv og helse.

— Stoffene er skadelige dersom de kommer inn i kroppen, for eksempel ved at de pustes inn som støv. Radioaktive forbindelser kan forårsake kreft eller skader på arvestoffet, påpeker Rostock.

Femtedel av Sellafield

Det samlede utslippet av radioaktive stoffer på norsk sokkel tilsvarer om lag en femtedel av de omstridte technetium-utslippene fra Sellafield, ifølge rapporten.

Oljenasjonen Norge er inne i en periode der mengden av radioaktive stoffer som pumpes opp fra olje- og gassbrønnene i Nordsjøen, øker kraftig.

I dag pumpes mesteparten av det radioaktive avfallet rett i sjøen sammen med såkalt produsert vann. Sand, slam og radioaktive avleiringer, såkalt scale, i rør og annet utstyr fraktes til Ågotnes og Florø der det blir lagret, med midlertidig tillatelse fra Statens strålevern.

Stadig mer

Strengere utslippskrav fra 2005 vil øke mengden av lavradioaktivt avfall som må bringes til land. Det samme vil skje når den storstilte opphuggingen av gamle olje- og gassinstallasjoner ved norske verft begynner om få år.

Statens strålevern mener det nå haster for oljeindustrien å finne en permanent løsning på det radioaktive avfallsproblemet.

— Nå må oljeselskapene ta neste skritt. De eier avfallet, og det er deres problem å finne en løsning, sier seksjonssjef Ingar Amundsen i Statens strålevern til BT. Han understreker likevel at dagens lagring, så langt han kjenner til, tilfredsstiller kravene som er stilt i de midlertidige tillatelsene fra Strålevernet.

Seniorrådgiver Rostock mener oljeselskapene ikke tar problemet alvorlig nok.

— Men skjer det en ulykke, er det de som blir stilt til ansvar. Derfor er det merkverdig at de trenerer prosessen med å få på plass et permanent deponi, mener Rostock.

Bergfald & Co har utarbeidet rapporten på oppdrag fra selskapet Noe Engineering Miljø AS, som har planene klare for et anlegg i Jøssingfjorden i Sokndal kommune. Her har lokalpolitikerne sagt ja, og strålevernet har akseptert konsekvensutredningen for prosjektet. Selv om det fortsatt gjenstår noen formelle hindre, er det til syvende og sist oljeindustrien som skal si ja og betale for sluttdeponiet.

BAK PIGGTRÅD: Bak disse gjerdene på Ågotnes-basen er det lagret rundt 80 tonn lavradioaktivt avfall.
Foto: Einar Spang