I tillegg opplever vi at kommunen mangler oppfølgingstiltak og at nye midler til forsknings— og evalueringsprosjekt uteblir. Satsingen på ruspolitiske tiltak under Ap- regjeringen har nesten vært fraværende når det sammenlignes med den eksplosive, negative utviklingen som har skjedd og de skadevirkningene dette har medført.

Venstre ønsker å peke på at det fra Ap-regjeringens side ikke finnes noen nasjonal strategi i ruspolitikken. Vi har derfor lansert en tiltakspakke som i stor grad er sammenfallende med anbefalinger fra fagfolk innen rusfeltet.

Venstres krever nå at fokus må endres i ruspolitikken Vi ønsker først og fremst å møte rusklienter med sosiale og ikke strafferettslige virkemidler. Det viktigste vi kan gjøre er å redde liv og å sikre rusmisbrukere et verdig liv. Dette kan gjøres ved å etablere sprøyterom i Bergen nå. Departementet har brukt to år på å utrede dette og sosialministeren lovet et svar i løpet av sommeren, men ingenting er skjedd.

Etablering av sprøyterom hvor helsepersonell til enhver tid er til stede, vil redde liv og gi tunge misbrukere bedre helse. I dag møter en del av våre tunge rusmisbrukere som ønsker behandling en rekke hindringer i lovverket. Venstre vil jobbe for at kravet om å være rusfri for å få behandling blir fjernet. Alle som ønsker skal få tilbud om avrusning, behandling og oppfølging uavhengig av alder eller hvor lenge de har vært rusavhengig. Ingen stiller spørsmål om alder eller omfanget av røykingen hos pasienter som får behandling for lungekreft. Ap-regjeringen ved Guri Ingebrigtsen har med sin manglende satsing på rusomsorg og ved å stoppe større forskningsprosjekt om rus i Bergen vist forbausende mangel på fortåelse for og vilje og handlekraft til å hjelpe rusmisbrukere. Venstre setter kravet om et økonomisk løft til rusomsorgen høyest i vår helse-og sosialpolitikk. Handlingsplan for strakstiltak med kostnadsramme for Bergen er ferdig utarbeidet av Fagrådet innen rusfeltet.

Behandlingsapparat står klart, men tiltaksprosjekt som er igangsatt må nå legges ned fordi sosialminister Ingebrigtsen ikke klarer eller vil finne midler til dette. Venstre finner det svært provoserende at Arbeiderpartiet velger å overse anbefalinger fra fagekspertisen. Vi krever en forpliktende satsing på rusomsorgen og at våre rusmisbrukere blir møtt med sosiale tiltak fremfor strafferettslige tiltak.

Av May Britt Vihovde, stortingsrepresentant for Venstre og Venstres 2. kandidat i Hordaland