REGIONALISERINGEN AV NORGE har stått i stampe. I EU har denne utviklingen skutt fart, drevet frem av en helt annen dynamikk enn den vi ser i vårt land. Noen mener Norge ville hatt en mer aktiv regionalpolitikk dersom vi hadde vært medlemmer av EU. Det vet vi ingenting om, og det har bare akademisk interesse. Men manglende EU-medlemskap er en dårlig unnskyldning for at vi ikke selv – på nasjonalt grunnlag – tar tak i regionpolitikken.

TIDLIGERE HELSEMINISTER Gudmund Hernes trodde på større og mer slagkraftige enheter, men han så også hvor vanskelig det er å endre på geografiske grenser som mange mener nærmest må være gudegitt. Det er de ikke. Fylkene har røtter tilbake til middelalderen, og grensene har med mindre justeringer holdt seg opp gjennom hundreårene. Fylkes— og kommunegrensene har det til felles at de er overmodne for justeringer.

Gudmund Hernes mente at vi - nærmest i det stille – kunne erstatte fylkene med helseregionene som ny administrativ enhet. Det var ikke så dumt tenkt, og det ville i vårt tilfelle innebåret at Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ble en region. Men så tok stortingsflertallet og flyttet eierskapet til sykehusene - fylkeskommunens viktigste oppgave – over til staten, og dermed var den muligheten forspilt.

MEN REGIONALISERINGEN VIL fortsette, og Vestlandet i vid forstand vil før eller senere fremstå som én stor og selvbevisst enhet. Den selvbevisstheten bør være tuftet på vestlandsk grunn, og den verst tenkelige starten på en debatt om temaet er hvorvidt Bergen bør eller skal eller vil kalles Vestlandets hovedstad. Det er Bergensis vulgaris i sin mest brautende form.

Nå signaliserer sunnmøringene at de i regionaliseringens tid ikke vil bli med resten av fylket, Nordmøre og Romsdal, nordover mot Trondheim. De vil se sørover, og bli regnet til det Vestlandet de språklig, kulturelt og på alle måter er en del av. Da blir de møtt av en tafatt fylkesordfører Gisle Handeland, som til Aftenposten sier han ingen mening vil ha om det spørsmålet.

Men det vil vi. Derfor ønsker vi sunnmøringene hjertelig velkommen som et driftig tilskudd til en ny og slagkraftig vestlandsregion.