Av kommunalråd Hans Edvard Seim, nestleder Høyres bystyregruppe

Det er riktig som BT også påpeker at Høyre ikke ønsker å benytte disse pengene til å løse kommunens driftsproblemer, men overhodet ikke på basis av «partiets dårlige samvittighet», slik BT hevder. Etter Bergen Høyres vurdering er Hardangerbrua et velbegrunnet prosjekt, til beste for byens innbyggere og næringsliv, så vel som for en hele regionen.

I tillegg er arbeidet og satsingen på Hardangerbrua et forpliktende samarbeid med en rekke andre kommuner i fylket. Bergen Høyre er ikke beredt til å ødelegge dette samarbeidet og denne satsingen fordi Ap ikke klarer å husholdere i den bergenske kommuneøkonomi.

Høyre er imidlertid helt enig i vurderingen av at mer av de store verdier kommunen besitter bør anvendes til å skaffe kommunen større økonomisk handlefrihet, og vi er helt uenige med BT i at ikke andre fond kan røres. Vi har derfor foreslått at byrådets nyopprettede fond til kunstinnkjøp bør inndras og vi er ikke villige til å sette av penger til en bybane som fortsatt mangler statlig finansiering. Dette er fonds som Bergen kommune har opprettet på egen hånd, til beste for formål som sikkert kan være gode nok.

I dagens situasjon mener Høyre en fornuftig prioritering krever at disse fonds inndras til fordel for mer rom til å løse kommunens kjerneoppgaver.