I proposisjonen går det klart fram at det i statsbudsjettet for neste år vil bli bevilget minst 50 millioner kroner ekstra til kommuner som får økonomiske vansker som følge av stor befolkningsendring.

Det siste tiåret har vært preget av sterk befolkningsvekst i mer sentrale strøk i landet, mens særlig småkommuner og kommuner i Nord-Norge har opplevd befolkningsnedgang og fraflytting. Konsekvensen blir en ung befolkning i vekstkommunene, mens eldreandelen øker i fraflyttingskommunene. Det er derfor nødvendig å se utgiftsbehovet til vekst— og fraflyttingskommuner i sammenheng.

Regjeringen ønsker derfor å øke kommunenes skjønnstilskudd for 2002 med 50 millioner kroner til dette formålet. Hvordan disse pengene så vil bli fordelt på den enkelte kommunene vil jeg komme tilbake til i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet til høsten.

Kommunal- og regionalministerSylvia Brustad