JOHN LINDEBOTTEN

For den summen kan vi begynne å kjøre busser hvert tiende minutt i rushtiden fra Straume til Bergen i stedet for hver halvtime, som nå, sier administrerende direktør i HSD Buss, Bjørn Ove Børnes, til Bergens Tidende.Veisjef Ole Chr. Torpp har sans for ideen, og ikke bare for Sotrabrua sin del.— Jeg kan tenke meg et forsøk med veiprising både på Sotrabrua og Askøybrua for å dempe den ventede trafikkveksten og for å finansiere i bedre kollektivtilbud, sier Ole Chr. Torpp til Bergens Tidende.Bakgrunnen for at denne ideen kommer opp, er den stadig økende trafikken mellom Bergen og Sotra. Trafikken over Sotrabrua har for lengst passert 20.000 kjøretøyer daglig. Kommuneplanlegger Willy Sørensen mener at trafikken over broen innen 2010 vil ha passert 30.000, noe som nesten vil være på høyde med nordre innfartsåre til Bergen.- Og snart er også Askøybroen nedbetalt. Da kan vi vente en kraftig trafikkøkning også den veien, sier Ole Chr. Torpp.

Haster Uansett haster det med å finne tiltak som enten kan dempe trafikkveksten eller få trafikken til å flyte bedre. Det siste er bare mulig ved å investere i et forbedret veinett. Det snakkes om firefelts bro eller fire felts tunnel. I disse dager starter arbeidet med en kommunedelplan med deltakelse både fra Øygarden, Fjell og Sund. Willy Sørensen regner med at arbeidet vil ta fire fem år og muligens munne ut i en anbefalt løsning for å bedre trafikken mellom de tre kommunene og fastlandet.Men i den grad det er snakk om store investeringerer toget i alle fall gått for transportplanperioden frem til 2011.

10 kroner i snitt Da er en veiprisingsbom på Sotrabrua og Askøybrua uten tvil det billigste tiltaket. En endring av veiloven som er på gang vil åpne for at inntekter fra veiprising kan benyttes til drift av kollektivtrafikk. Dette fordi veiprising i prinsippet er et permanent tiltak med det formål bl.a. å regulere trafikken, mens bompenger i sin natur er tidsbegrenset til den tiden det tar å betale et bestemt utbyggingsprosjekt.

Ved veiprising skal også satsene variere over døgnet, med for eks. høyere satser i rushtiden. Men om vi tenker oss 10 kroner i snitt på Sotrabrua, og innkreving bare for trafikken mot Sotra, skulle det med dagens trafikkbilde gi 100.000 kroner i inntekter hver virkedag. Over et helt år, ville det gi en inntekt på 25 millioner som altså kan brukes på kollektivtrafikken.Et tilsvarende regnestykke for Askøybrua gir mellom åtte og ni millioner kroner i inntekt for året.

— Askøy er enklere å betjene enn Øygarden, Sotra og Sund. For ni millioner kroner kan vi tilby det samme forbedrete busstilbudet for Askøy som vi kan tilby de på Sotra, sier Bjørn Ove Børnes.

Les også: Vil bygge tunnel under SotrabruaTvil hos politikerne

Betaler du med glede? Er det ok at bilistene betaler litt ekstra for å ruste opp busstilbudet? Eller er det dyrt nok å kjøre bil? Delta i debatten!