En avtale eller kontrakt skjer både muntlig og skriftlig. Blant næringslivets gentlemen og kvinner er et håndtrykk på en avtale like god og moralsk bindende for begge parter som det en juridisk spissfindig, skriftlig formulert og undertegnet avtale/kontrakt er. Dette er nødvendig tillit og troverdighet i hverdagen.

Blant en del av våre lokale kommunepolitikere tyder saken om innføring av eiendomsskatt, at det på politikervaglen dessverre sitter en del værhøner og værhaner som tydeligvis føler seg hevet over de muntlige og skriftlige avtaler de ble valgt inn på. De som er blitt valgt inn i kommunestyret skal ha en forpliktelse overfor sine velgere til å oppfylle/forplikte seg til å følge sitt partis prinsipp-program. Med andre ord: Vise seg tilliten verdig.

Tidligere redaktør i VestNytt, og nå kristne organisasjoners medieleder, samt medlem av kommunestyret, er hurtig på banen for å få fram KrF såkalte strategi i saken, og unnlater behendig å komme inn på kommunepolitikeres mangel på troverdighet, og svik av tillit, og neglisjerer fullstendig de moralske og etiske sider når en del kommunepolitikere her kuvender ved sakens tredje gangs behandling. Hensikten helliger middelet, synes å være mottoet.Av forskjellige personlige grunner er det i praksis akseptert at kommunepolitikere som vegrer seg mot å stemme imot sin overbevisning, i stedet lar sin vararepresentant møte.I praksis har det også forekommet at valgte politiske representanter bryter ut og blir fristilt, og i enkelte tilfeller melder seg inn i andre partier.Innledningsvis henviste jeg til dagliglivets moralske og etiske kjøreregler. Det korrekte er selvfølgelig at vedkommende utbryter aksepterer og følger spillereglene ved å følge prinsipp-programmet til det partiet velgerne valgte denne inn på, resten av perioden.

Forannevnte politiske værhøner og værhaner er dessverre med å bygge opp under den stadige økende politikerforakt. De er klart ikke troverdige og bør derfor ikke vises noe som helst tillit ved neste kommunevalg.

VIDAR ARNESEN, STUDIELEDER FJELL FRP