debattAv Thorleif Berthelsen, hovedfagsstudent i sosialantropologi og medlem Internasjonale Sosialister Først; den økonomiske støtten vil nå i sin helhet bli utdelt som lån. (I dag er 30 pst. stipend.) Dersom du klarer eksamen får du, hvis den nye ordningen går igjennom, 39 pst. av lånet omgjort til stipend. Problemet er at hvis du av ulike årsaker ikke overholder normert studieprogresjon, får du ingen stipend!Denne differensieringen vil fort utarte til en gjeldsbombe og straff for aleneforsørgere, særlig dem uten barnehageplass og funksjonshemmete, som bruker lengre tid enn andre. Men også politisk aktive i studentforeninger, tillitsvalgte og dugnadsarbeidere for eksempel på Det Akademiske Kvarter, vil måtte bli tvunget til hardere prioteringer. Spørsmålene blir; utvikles du best bare ved å sitte på lesesalen? Er det tryggest å ha studentene der, for da er vi mindre ( politisk ) "farlige"?Generelt innebærer Stortingsmelding nummer 27 en kommersialisering av høyere utdanning.Selv om Giske vil bevare universitetene som statlige forvaltningsorgan, riktignok etter press fra Norsk Tjenestemannslag (NTL), åpner regjeringen opp for såkalte særskilte rettigheter. Hvert enkelt universitet kan i mye større omfang enn i dag knytte bånd til private institu1sjoner. Snart kan vi oppleve tilstander som på Norges Handelshøyskole, med omfattende sponsing.Giske sier universitetene skal få mer midler, men påpeker ikke hvor disse ressursene skal komme fra. Det vil ikke lenger være viktig om pengene kommer fra det offentlige eller for eksempel Norsk Hydro. Dersom de ulike fakultetene og instituttene (fagene) blir tvunget til å søke støtte privat for å opprettholde driften, kan konsekvensen bli forskjellsbehandling. De fagområdene private konsern og liknende finner profitable for dem, vil også bli mest velstående. Og fag som folkloristikk, filosofi vil presses til å gjøre seg mer relevant for næringsliv og pengebegjærende kapitalister for, i verste fall, å unngå nedleggelse.I Mjøs-utvalget het det så fint "Studenten i sentrum". Slagordet må kanskje endres til "Nærinslivet i sentrum", der vi studenter helst bør studere det som gir høye aksjekurser på børsen. (Da blir det ikke lett å velge utdanning, siden aksjelinjene nærmest entydig peker nedover for tiden.)Et annet moment angående inntreden fra mektige private, er påvirkningen dette har på forskningen. Kvantitativ, overflatisk oppdragsforskning kan overkjøre dagens grundige og langvarige feltarbeid (som på mitt fag).Heldigvis er Mjøs" forslag om eksternt styreflertall på universitetene avvist, men likevel vil representanter utenfra lettere komme inn. Markedsliberalisering av utdanningen kommer i forbindelse med GATT-forhandlingene og Verdens Handelsorganisasjon (WTO) sitt ønske om å sette offentlig velferd ut på (internasjonale) anbud. Kapitalister er på desperat jakt etter nye profittområder og har kastet seg over det som skulle være en rettighet for alle.Den voksende antikapitalistiske bevegelsen vi stadig ser globalt, med blant annet ATTAC i fronten, må ta tak i denne saken! Ikke la WTO sette dagsorden!