Av Rasmus Hansson, generalsekretær i WWF-Norge

Nettopp ved å tilpasse landskapet til det som synes nyttig for oss, har vi skapt kunstig trange elveløp, fjernet naturlige flomsletter og drenert våtmarker — «svampene» som stabiliserer store mengder vann. Det er også overveiende sannsynlig at menneskeskapte klimaendringer har forsterket ekstremtilstandene. Det gjør inntrykk når titusener av europeere må forlate sine hjem, og uvurderlige kulturskatter trues.

Likevel blir dette for småtterier å regne sammenliknet med vannsituasjonen i det sørlige Afrika. Ifølge en ny rapport fra WWF har ingen andre kontinenter hatt høyere befolkningsvekst enn Afrika i perioden 1990 til 2000 - samtidig som Afrika har lavest total vanntilførsel. Selv om 816 millioner mennesker på verdensbasis fikk noe sikrere vannforsyning mellom 1999 og 2000, har fortsatt nærmere én milliard innbyggere på landsbygda i utviklingsland ikke tilgang til rent vann, de fleste av dem i Afrika. Kontinentet er spesielt utsatt fordi vannet er ujevnt fordelt: 50 prosent av det totale overflatevannet finnes i Kongobekkenet, mens vannmangelen er prekær i land som Egypt som samtidig er den største vannforbrukeren.

Å stole for mye på vanningsjordbruk og på dammers evne til å regulere vann er farlig når elvenes økosystemer - selve kilden til vann - er i så dårlig forfatning. Siden 1950 har vi fått syv ganger flere dammer på verdensbasis. Til sammen står de for 14 prosent av verdens totale vannforsyning. Prognoser viser at innen 2025 vil hvert enkelt av 63 store elvesystemer forsyne over ti millioner mennesker med vann, mat og materialer. 29 av disse systemene er allerede i økologisk ubalanse og det er ventet at 18 nye vil oppleve det samme innen 2025 - og tilføre mindre vann per person.

Dambygging har ofte ført med seg større kostnader og enkelte ganger mindre mat og vann enn beregnet, i tillegg til ødelagte økosystemer. Hvis befolkningsveksten fortsetter, må tilgangen til sanitærinstallasjoner og vann i Afrika tredobles innen 2015 for å nå FNs tusenårsmål om å halvere antall mennesker uten tilgang til rent vann og tilfredsstillende sanitæranlegg.

WWF-rapporten viser at løsningen på vannsituasjonen ligger i en bedre forvaltning av elvesystemene. Dette er en vesentlig utfordring for verdens ledere under Verdenstoppmøtet i Johannesburg som starter 26.8. En slik økosystemtilnærming vil også bidra til fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling.