debattAv Tom Skauge, bystyremedlem fra SV og Åge Jacobsen, SVs medlem i komiti for miljø og byutviklingI 15 år har de store partiene i Bergen vært opptatt av å øke transportkapasiteten i Bergen ved ensidig å bygge motorveg. Interessen for kollektivtilbudet har vært fraværende. Resultatet er at kollektivtilbudet er blitt katastrofalt dårlig. Nødvendig økonomisk overføring fra fylke og stat er nesten forsvunnet. Etter at Åsane og Bergen Vest har fått sine transportløsninger (motorveg) er nå tiden inne for å gi folk i Søndre bydel et bedre transporttilbud. Som for 20 år siden da planene om et tjenlig vegnett ble lagt, har vi et valg. Vi kan bruke pengene på nye motorveger. Alternativt kan vi gi de reisende i Bergen en valgmulighet slik at de som ønsker det kan bruke kollektive transportmidler. Ensidig satsing på vei forutsetter at de fleste familier har to biler hver. Dessverre er det også slik at de brede motorvegene har en lei tendens til å gi nye køer etter en tid. For første gang på 20 år er det nå et flertall i bystyret for at en bompengering ikke bare skal gi motorveg, men også bidra til et kollektivalternativ mot sør.Bystyret har drøftet om dette kollektivalternativet skulle være et rent bussalternativ. Et slikt alternativ hadde mange sterke sider, men det ble forkastet bl.a. fordi Bergen sentrum ikke hadde plass til den busstrafikken en slikt ren bussatsing kunne gi. Et ensidig busstilbud ville også få lavere regularitet og et høyere tilskuddsbehov (Bybanemeldingen s. 104). Bybanen ble valgt som en ryggrad i kollektivtilbudet mot sør fordi det kunne gi et køfritt, raskt og forutsigbart kollektivtilbud. En viktig utfordring for et kraftig forbedret busstilbud i Bergen er vegareal. Nå havner bussene stort sett i samme kø som bilene. Hva er da gevinsten med å ta buss? Så lenge Hordaland vegkontor har planansvaret for kollektivtrafikken i Bergen, er det lite trolig at Bergen vil få særlig mange køfrie kollektivfelt for buss. I et brev til Vegdirektoratet 25.1.01 klager Vegkontoret over at fylkestinget vedtok SVs forslag om å reservere to felt på Ringveg Vest i rushtiden til kollektivtrafikk. Bybanen er et moderne fremkomstmiddel som vil gi en køfri transport på Søndre innfartsåre. Endelig kan de reisende være sikker på å nå sitt reisemål innen den tiden som er planlagt. Et system med matebusser og innfartsparkering vil gi bybanen nødvendig fleksibilitet.Vegkontoret vil ha en kraftig trafikkøkning inn mot Bergen (1997-2015): 70 prosent trafikkøkning på flyplassvegen, 60 prosent økning Sørås-Hop, 30 prosent gjennom på Fjøsangervegen, i Inndalsvegen og over Danmarksplass. De som ønsker å stå i køene inn mot Bergen kan velge den løsningen. Til de øvrige reisende tilbyr vi bybanen. Den er en forutsetning for at bussystemet i fremtiden skal fungere.