En bilist som tar sjansen og parkerer bilen et par minutter på bussholdeplassen kan vinne verdifull tid for seg selv, men når bussen må stanse midt i gaten forsinkes trafikken bak. Et kjøretøy som står ulovlig i et smau på Fjellsiden kan true både liv og andre verdier dersom det hindrer ambulansen eller brannbilen i å komme frem.

Overtredelse av parkeringsbestemmelsene skyldes ofte at bilisten ikke overskuer konsekvensene. Det har også sammenheng med at det er for få plasser i forhold til antall biler. Det er 12.000 parkeringsplasser i Bergen by. I teorien kjemper syv personbiler om hver plass. Parkeringsselskapets oppgave er å sikre fremkommelighet og sikkerhet ved å overvåke at parkeringsbestemmelsene overholdes. I tillegg har vi ansvar for å administrere parkeringsanlegg og bygge nye, deriblant det tredje dekket i ByGarasjen og den planlagte Klostergarasjen. En fellesnevner for Parkeringsselskapets ulike oppgaver er at vi skal bidra til et best mulig bymiljø både for kjørende og for gående.

Jeg venter ikke at de 50.000 personer som i fjor fikk gebyr fra Parkeringsselskapet skal sende oss en vennlig tanke for at vi gjorde en samfunnsgagnlig innsats. Slik er ikke vi mennesker sammensatt. Den forståelse forhåpentlig alle bergensere har for vår samfunnsoppgave mildner vel i liten grad irritasjonen når vi som enkeltpersoner får et gebyr. Parkeringsselskapets mål er ikke å bli elsket, men respektert. De fleste betaler sine gebyrer og dermed er saken ute av verden.

Tre prosent av gebyrene vi utsteder blir det klagesak av. Noen av disse sakene er blitt brettet ut i bergenspressen de siste ukene. Selv om Parkeringsselskapets medarbeidere er vel skolert og har et fast regelverk å forholde seg til, er det klart at vi også gjør feil. Før de store avisoppslagene i vinter var vi i gang med å forbedre vår kundebehandling, og i etterkant har vi forsert dette arbeidet. Jeg legger ikke skjul på at enkelte av medieoppslagene har gjort at vi har korrigert vår kurs. Noen stikkord fra vårt forbedringsarbeid overfor publikum er:

Vi møter publikum med større tillit. Det gir seg utslag i at flere får medhold. Mens det tidligere i gjennomsnitt var 30 prosent som fikk medhold i klagen er det nå over 50 prosent.

Klagere har lenge fått tilsendt foto av den feilparkerte bilen, noe som fører til mindre diskusjon om sakens fakta.

Skriftlig kommunikasjon med klagere er forbedret.

Høflig og korrekt publikumsbehandling er innskjerpet på alle nivåer i bedriften.

Det arbeides med en løsning for hjemmehjelperne som besøker klienter i sentrum.

Det er selskapets ledelse som må ta ansvar for selskapets virksomhet. Det vi dessverre har opplevd er at enkelte av våre ansatte de siste ukene er blitt utsatt for sjikane av en helt annen karakter enn den kritikk de jevnlig møter. Det er uverdig. I enkelte tilfeller har situasjonen vært så alvorlig at sykmelding er blitt resultatet.

Selv om vi fortsatt kan gjøre mye for å forbedre oss, må vi understreke at det er klare rammer for vår virksomhet. Lovverket er meget strengt. Et av temaene fra vinterens medieoppslag har vært hva som ligger i at betaling skal skje umiddelbart når man parkerer på en avgiftsbelagt plass. I kommentarutgaven til lovverket heter det bl.a. at «begrepet umiddelbart må tas helt bokstavelig. Det er ikke anledning til å tillate en viss tid for å finne småpenger». Det er ikke vanskelig å være enig i at dette er en streng formulering, men den rette adressen for kritikk på dette punkt er sentrale myndigheter.

Få gjenstander er så hellige for oss moderne mennesker som bilen. Den enkelte opplever sjelden de ulemper hans eller hennes bilbruk — og eventuelle feilparkering - påfører andre. Bergen Parkeringsselskap har en viktig samfunnsoppgave å ivareta. Med det store antall gebyrer vi skriver ut vil det sikkert oppstå nye situasjoner hvor det kan reises tvil om riktigheten av et gebyr. Jeg håper imidlertid at «stormen» nå har lagt seg og at forbedringene i vår kundebehandling merkes. Den tilgangen på nye sentrumsnære plasser som det tredje dekket i ByGarasjen og andre anlegg gir, medfører dessuten ryddigere parkeringsforhold og bør redusere grunnlaget for feilparkering.

Derfor ser vi med optimisme på fremtiden.

AV TRULS LORENTZEN, DIREKTØR BERGEN PARKERINGSSELSKAP