I forbindelse med at kvalitetsutvalgets første innstilling ble sendt ut på høring i fjor, leverte Utdanningsforbundet et grundig alternativt forslag. I utarbeidelsen av dette knyttet vi til oss betydelig ekspertise fra universitets— og høyskolemiljø.

Utdanningsforbundet, og forløperne Lærerforbundet og Norsk Lærerlag, har ved hver eneste skolereform levert omfattende høringsuttalelser med konkrete forslag til forbedringer. Det har vi også gjort i forbindelse med alle høringer knyttet til forslag utsendt av den sittende regjering.

I mange av våre uttalelser og forslag har vi pekt på behovet for en styrking av opplæringen i sentrale fag og ferdigheter. Dette gjelder blant annet grunnleggende lese- og skrive- og regneopplæring. Vi har i en årrekke pekt på at norske skoleelever får mindre undervisning på disse områdene enn det som er tilfelle for elever i andre vestlige land, og foreslått at timetallet økes.

Utdanningsforbundet nedlegger hvert eneste år et betydelig arbeid i å kartlegge ressursutviklingen på landsbasis og i de enkelte kommuner og fylkeskommuner. Disse ledsages alltid av konkrete forslag til hva som bør gjøres for å styrke tilbudet og øke kvaliteten.

Utdanningsforbundet inngikk en intensjonserklæring med den forrige regjeringen om forsøks- og utviklingsarbeid. Med bakgrunn i denne deltar våre medlemmer for tiden i mer enn 800 forsøk på landsbasis.

Utdanningsforbundet er den største aktøren i landet når det gjelder riksdekkende tilbud av pedagogiske kurs for lærere og andre som arbeider med skole. Svært mange av disse kursene omhandler skoleutvikling på ulike felt.

Utdanningsforbundet utgir flere fagtidsskrifter for ulike grupper i utdanningssystemet. I disse foregår en kontinuerlig og utviklingsrettet faglig debatt.

Warloe skal ha takk for at han spør. Vi gjør altså en hel del. Faktisk er det sånn at alt utviklingsarbeid som går for seg i norske skoler utføres av våre medlemmer. At Warloe likevel fant grunn til å spørre er således interessant. For oss er det et tankekors hvordan det er skapt et bilde utad av at Utdanningsforbundet er mot utvikling og mot åpenhet. Vi er ingen av delene. Det vi står for er likevel andre løsninger enn dem den sittende regjering ivrer for. Da kan det jo være bekvemt å fremstille oss som ensidige bremseklosser. Men sant er det ikke.

Til slutt: Det er prisverdig at Warloe har medvirket til styrking av skolebudsjettene i sin bydel. Når jeg i mitt forrige innlegg tok fatt i dette, var det fordi det er vel kjent at skolesektoren i Bergen sett under ett er rammet av betydelige nedskjæringer. De skyldes en politikk vedtatt i Stortinget, som underminerer kommunenes økonomi. Høyreministeren Erna Solberg er en tilrettelegger av denne politikken. Hun har varslet at det skal bli mer av det samme til neste år. Så lenge Warloe ikke tar til orde mot dette, og samtidig snakker varmt om utvikling av kvalitetsskoler, mangler han troverdighet.

Av Per Aahlin

nestleder i Utdanningsforbundet