Er det nokon som huskar lojalitetsprinsippet? Det vart hengt til lufting sist haust i samband med at Lasse Qvigstad ville seie si meining om dei amerikanske standrettane etter 11. september. Då fekk vi høyre at dette prinsippet er særleg viktig i utanrikstenesta og -departementet. Eg smilte litt den gongen.

NÅ ER DET TID for den store og grove latteren. I Juul/Rød-Larsen-saka har lojalitetsprinsippet vore suspendert slik at folk i andre norske departement med full rett kan hevde: Det ville aldri kunne hende her. Nå har vi lese kva statsråden, departementsråden og andre aktørar i UD har tenkt, sagt og gjort i samanhengar der vi ikkje burde vite det. Mange kan ha hatt mistanke om at Utanriksdepartementet er eit rottereir av intriger, baksnakk og hemnlyst. Det nye er at det står i avisene.

Utanriksdepartementet er ein organisme med ei merkeleg overlevingsevne. Med globaliseringa og nye kommunikasjonar har private organisasjonar i mindre og mindre grad satsa på permanent nærver rundt om i verda. Dei sender folk ut ad hoc fordi det nok framleis er så at ingenting kan erstatte det personlege møtet og auge-til-auge-kontakten. Diplomaten er allroundaren som skal kunne noko om alt. I mange av dei viktigaste utanrikssakene som t.d. Kyoto-avtala og internasjonalt miljøsamarbeid eller konsekvensar av det europeiske reguleringsregimet rykker fagfolka, og særleg den økonomiske og juridiske ekspertisen inn, og tek over dei viktigaste oppgåvene. Den politiske rapporteringa frå utlandet blir mindre viktig når internett overfører dei lokale media til Oslo like raskt som til den nærverande ambassaden. Framleis finst det nok stasjonar som byr på interessante og utfordrande arbeidsoppgåver. Men ofte blir diplomatisk arbeid avansert budteneste og hjelpeapparat for dei som eigentleg har ansvaret. Mange diplomatiske representasjonar overlever ved å gjere nyttig arbeid for norsk næringsliv eller, om dei er heldige, får dei stelle med litt skikkeleg kultur. Men elles må det nok ofte vere eit slit å få tida til å gå.

FRAMLEIS HAR DIPLOMATIET status. For dei som er ute, gir det bra levebrød. Men i mange land er utanrikstenesta nå under reform. Behovet for å halde store og kostbare representasjonar på stader som ligg nokre timars reise frå heimlandet, blir mindre. Internasjonaliseringa har gjort skiljet mellom innanriks— og utanrikssaker mindre. Ambassadør er snart den einaste leiarstillinga som i så sterk grad er knytt til tenestetid og alderens autoritet. Ei av føremonene med denne tenesta er at du er sikra ei bra framtid særleg etter at du er fylt seksti. I eit slikt system vil det sjølvsagt plage mange at ei ung kvinne som Mona Juul blir utnemnd til ambassadør på ein viktig post. Ho manglar ansiennitet og tradisjonell autoritet. Jan Petersen og eg har reist mykje saman rundt om i verda. Vi har sett litt av kvart av diplomati. Ein gong utvikla vi den såkalla primat-testen. Den går ut på at dersom ikkje alkoholen eller Alzheimer tek knekken på deg og du greier å halde deg nokolunde oppreist, skal det gå deg vel og du skal få leve lenge i utlandet. Men dersom du har ein tendens til å ramle ned på alle fire, er du i trøbbel og kan risikere å hamne i noko som heiter «til rådighet».

I UTANRIKSPOLITIKKEN er balansen mellom nasjonale interesser og etikk og moral permanent debatt-tema. Dei siste tiåra har Norge så nokolunde funne eit balansepunkt som har sikra brei oppslutnad om utanrikspolitikken. Vi har hatt høg profil når det gjeld menneskerettane, men har samstundes kjempa for eigne interesser i tryggingspolitikk, olje, fisk og alle andre samanhengar der vi har mykje å kjempe for. På nittitalet skjedde det ei viktig kurskorrigering av denne politikken fordi Norge så sterkt engasjerte seg i meklarrolla. Dette var særleg tydeleg i Midtausten. Men også i Sri Lanka, Guatemala, Colombia og andre stader der det var behov for meklarar, stilte Norge opp. Meklarrolla er krevjande fordi ho krev at vi i nokre samanhengar legg band på nasjonalt engasjement og preferansar.

Eg er nokså sikker på at det lenge har pågått ein debatt i Utanriksdepartementet om meklarrolla og balansepunktet til nasjonale interesser. Dei siste dagane har kommentatorar som John Olav Egeland og Steinar Hansson lagt vekt på at meklarrolla har gitt Norge ein internasjonal posisjon som også har vore eit vesentleg bidrag til å fremje norske nasjonale interesser. Eg trur ikkje vi skal overdrive det. Eg har ei viss forståing for at det nå kan vere fornuftig å føre ein utanrikspolitikk som meir direkte engasjerer seg på område der Norge har eigne interesser. Mange utanrikstenestefolk meiner nok også det. Då ser eg bort frå dei som har som fremste ambisjon at det skal vere fred og ro og så lite forandring som mogleg. Dei kan komme til å bli skuffa og ønske seg tilbake til den gongen vi var mellommenn og meklarar.

EI MEIR KONSEKVENT nasjonal line er nemleg også ein meir krevjande utanrikspolitikk. Sjølv dei mest tradisjonelle som meiner at Norge er best tent med i hovudsak å halde seg til vår største allierte, kan oppleve nye og vanskelege vegvalg. USA er for frihandel, men stadig meir proteksjonistisk. Dei vektlegg nå menneskerettar og rolla som verdspoliti, men berre overfor dei regima og i dei delane av verda der det passar den sittande presidenten. Dette fører til at vårt vesle land får nye utfordringar i valet mellom europeiske og atlantiske interesser.

Ei særleg utfordring vil vi møte på olje-og energiområdet. Her er Norge meir enn eit lite land. Vi har ambisjonar om å bli enda større og viktigare. Eg har levande minne frå den tida då Knut Frydenlund la grunnlaget for utanrikspolitikken i det nye oljelandet. Hovudprinsippet vart at vår oljeaktivitet skulle skje på vanlege forretningsmessige vilkår og på føresetnadane i den internasjonale marknaden. Samstundes bygde vi ut kontaktane med dei andre produsentane i OPEC og deltok på medlemsbasis i forbrukarorganisasjonen IEA. Det var ein halsbrekkande balansegang som i ettertid må seiast å ha teke godt vare på våre nasjonale interesser.

NÅ ER DET NOK VANSKELEGARE. Eit aktuelt og interessant døme på det kan vi få i tilknyting til internasjonaliseringa av norsk oljeaktivitet. Dersom vi skal kunne forfølgje våre interesser, må vi ut ettersom leiteaktivitetane på norsk sokkel ikkje har gitt resultat som sikrar ei trygg framtid her. Særleg utfordrande blir det å prøve å få innpass i Midtausten. Det mest aktuelle landet er Iran. Der har Norsk Hydro og Statoil i lang tid posisjonert seg. Vi veit kva amerikanarane tykkjer om det. Dei tykkjer ikkje om det. Dei har rett nok knurrande måtte akseptere at EU-interesser etablerer seg i Iran. Dei er sterke tilhengjarar av marknaden og profitt som grunnleggande prinsipp for forretningar. Men ikkje i Iran. Her får vi snart ei prøve på det norske utanriksdepartementets evne til å kjempe for våre nasjonale interesser.

DET VIL UNDRE MEG mykje om ikkje dette kjem til å føre til at vi i enda sterkare grad satsar på å spesialisere våre utanrikstenestefolk, utvikle tette og effektive nettverk og rekruttere folk som skjønar at utan at nokon kan snakke saman, oppnår vi ingenting. Slik kan røynslene frå meklartida og det Mona Juul og Terje Rød-Larsen har drive med, bli viktig kapital for framtida.