Bakgrunnen for påstandene i oppslaget er at Henschien har saksøkt Minet AS og 14 andre, herunder partnere i andre revisjonsselskaper samt PwC. PwC kom i 1989 inn som revisor i selskapet Essar International Insurance Broker Ltd AS (heretter Essar som senere endret navn til Minet AS) fordi PwC forestod revisjonen av de øvrige selskapene i Essarkonsernet. Fram til ti år tidligere, 1979, hadde Essar hatt forretningsforbindelse med Henschien. Henschien hevder at Essar er dem skyldig forsikringsutbetalinger fra de første årene etter 1979. Dette er bestridt av samtlige saksøkte. Kravet mot PwC er på 5,4 mill med tillegg av renter.

På tidspunkt for PwCs inntreden som revisor i 1989, hadde Essars regnskaper gjeldsposter av høy alder. Styret i Essar fant at det knyttet seg usikkerhet til størrelsen og riktigheten av de gamle gjeldspostene. Gjeldspostene skrev seg trolig fra flere forskjellige kontraktsparter. Styret vurderte det slik at gjeldspostene etter så mange år uansett var foreldet, og godkjente derfor en inntektsføring. Disse forhold fremgår klart av notene til regnskapet. PwC tok på bakgrunn av styrets godkjenning av regnskapet, inn en reservasjon i sin revisjonsberetning om at det eksisterte usikkerhet knyttet til regnskapsavleggelsen. PwC ga med dette de nødvendige varsler i henhold til gjeldende regler, og kan derfor ikke klandres for Henschiens påståtte tap.

Siden forholdet skriver seg fra tidlig 1980-tall, slik at dokumentasjon og personers erindring ikke lenger er tilgjengelig, har Oslo tingrett funnet det naturlig å vurdere om Henschiens påståtte krav er foreldet, uavhengig av om kravet er reelt eller ikke. For ordens skyld opplyses at kravets realitet bestrides av PwC, og at Henschien pr. i dag heller ikke har klart å dokumentere sitt påståtte krav.

På denne bakgrunn kjenner ikke PwC seg igjen i den beskrivelse som gis av Henschien i dagens Bergens Tidende. Som det fremgår av ovennevnte har saken på ingen måte paralleller til Enron, eller dreier seg om hvitvasking av penger. Disse påstandene faller på sin egen urimelighet.

Utover dette vil ikke PwC kommentere saken før den rettslige behandlingen.

Jørgen O. Kjørsvik, Administrerende direktør, Oslo