Av John Michal Sørensen, leder, Foreningen 2 Foreldre — Hordaland

Problemstillingen Stensrud og hans familie står overfor er symptomatisk for den familiepolitikken som har vært ført de siste 10-årene. Riktignok har det i de senere årene vært argumentert for at begge foreldrene skal ta del i oppfostring og omsorg av sine barn. Enkelte lovmessige forbedringer har også vært gjort for at begge foreldre skal ha muligheten til å utøve omsorgsansvar. Men, når det gjelder omsorgspermisjon er de lovmessige endringer på langt nær gode nok når de knyttes opp til hvorvidt moren har inntektsgivende arbeid eller er student/hjemmearbeidende. Det sier jo seg selv at far som omsorgsperson ikke kan ta ut den lovfestede retten til permisjon når han ikke har inntektsmessige rettigheter for denne permisjonen. Når dette først er sagt så er lovens intensjon at foreldrene skal dele på omsorgen i den forstand at de skal veksle på å være hjemme med barnet. Den førende politikken de siste årene har vært et sterkt ønske om at begge foreldrene skal være i arbeid. Noe som vår statsminister bekreftet i sin nyttårstale.

Det eneste lyspunktet Stensrud har er i grunnen at han er gift og bor sammen med barnets mor. Da er han sikret foreldreansvar som innebærer at han kan få være en del av sitt barns liv hvis for eksempel samlivet med barnets mor skal gå over styr. Barnelovens §35 sier: «Når foreldra ikkje er gifte, har mora foreldreansvaret åleine.» Denne bestemmelsen er av likestillingsombudet kjent kjønnsdiskriminerende. Det denne paragrafen implisitt sier er at det i utgangspunktet ikke eksisterer juridiske bånd mellom barn og far om foreldrene ikke er gift. Der hvor det er manglende juridiske bånd er det også mindre kontakt hvis samlivsbrudd skulle oppstå.

Det er en mengde barn med samboende foreldre som opplever at de mister kontakten med den ene av foreldrene sine når foreldrene flytter fra hverandre. Dette er fordi foreldrene av ulike grunner ikke har undertegnet et lite dokument i den hektiske tiden rundt fødselen. Dette dokumentet gir folkeregisteret beskjed om at både mor og far skal være sammen om omsorgen. Men, det er aldri for sent. Hvis du er samboende og dere ikke har ordnet denne biten vil jeg oppfordre dere til å gjøre det snarest.

Foreningen 2 Foreldre (F2F) ser fram til at §35 samt foreldrenes rett til å yte omsorg i forbindelse med fødselen blir forbedret i den bebudede endringen av barneloven. Uavhengig av kjønn og samlivsform.