Skutevikens Vel er lei av denne urettferdige behandlingen av byens borgere. For store utbyggere er alle vedtatte planer (kommunedelplaner, reguleringsplaner mv.) til for å brytes. Politikerne gir dispensasjoner uten å blunke. Etterpå tyter de om å ha blitt lurt. Eksempler: Skuten, Måseskjæret, Sandviken brygge m fl.. De får det som de vil, med litt tålmodighet og kunnskap om de kommunale og politiske irrganger.Er du en enkel huseier som ønsker å bedre bokvaliteten med et tilbygg, en altan, et takvindu eller andre mindre tiltak, skal lovverket følges til punkt og prikke og resultatet er oftest et deprimerende avslag på søknad om byggetillatelse.Nylig fikk vi et nytt stort prosjekt presentert i bergensavisene BT og BA: En maritim næringspark på Slaktehustomten, en «Aker Brygge i Bergen», en «gave» til folket i Sandviken. Har noen lært noe av tidligere «feil»? Utbyggerne har lært. De har lært hvordan de skal få gjennomført prosjektene akkurat slik de vil, til tross for protester fra mange hold.Hva har vi lært? At det nesten ikke nytter å kjempe, for de store utbyggerne får det som de vil, til slutt.Nå vil vi ikke belite oss lenger.Derfor takket vi ja da både BA og BT spurte om vår mening om de nye planene. Skutevikens Vel ønsker likevel å utdype noen punkter i forhold til presentasjonene i mediene.Innledningsvis må vi imidlertid få presisere at vi kun har fått prosjektet presentert via pressen og internett og uttaler oss derfor på et noe tynt grunnlag. Utbyggerne har allerede presentert prosjektet for diverse politikere og næringsinteresser og visstnok møtt «lutter velvilje». Velforeningene, som har partsinteresse i slike saker, og som har vært viktige brukermedvirkere i kommunedelplanarbeidet i Sandviken, ble ikke invitert på presentasjonsmøtet.Denne kommunedelplanen for Sandviken og Fjellsiden nord ble etter mange års jobbing endelig vedtatt i bystyret 19. februar i år. Velforeningens krav er at alle byggeprosjekter i vår bydel må forholde seg til de krav og begrensninger som fremkommer i denne planen. Dette kravet gjelder også det nye prosjektet på «Slaktehustomten».Skutevikens Vel, sammen med 14 andre velforeninger i bydelen, jobbet i flere år for å få inn i denne planen punkter av stor viktighet for bydelen, Dessverre ble bare i liten grad våre synspunkter etterkommet i plandokumentet. Planen inneholder, våre brukermedvirkningsfrustrasjoner til tross, mange krav som også bør gjelder bebyggelsen på Slaktehustomten og som vi derfor forutsetter blir etterkommet.Blant flere viktige punkter vil vi fremhever at:1) Nybygg ikke må overstige maksimum etasjetall på 4 etasjer i dette området. Vi teller både 5 og 6 etasjer på planene. Et enstemmig bystyre vedtok faktisk 19.02.01 å anmode byrådet om reduksjon av etasjetallet langs sjøen til 3 etasjer.2) Ikke fylle igjen dagens hoper.Kommunedelplanen krever ny reguleringsplan for området som erstatning for gammel plan som dekket selve Slaktehustomten samt «Ludeboden» (Kurt Oddekalv), «Skuten» og det åpne arealet («Skuten 2»-tomten) helt bort til Skuteviksboder 19, og en avkjørsels-«tarm» helt bort til Kystkultursenteret.Skutevikens Vel vil ikke godta at et byggeprosjekt med «pene» perspektivskisser og løftet om mange nye arbeidsplasser fremlegges for politikere og andre «bestemmere» før ny reguleringsplan for området er vedtatt. En plan som vi forutsetter skal ivareta alle krav og intensjoner i kommunedelplanen.For mange positive løfter nå vil gi politikerne problemer med å unngå dispensasjoner senere. Overutnyttelse av tomtearealet på Slaktehuset med tilhørende flere arbeidsplasser (500 pluss boliger pluss restaurant pluss-pluss) og bilkjørere, kan føre til en trafikkøkning i Sjøgaten som overstiger prognosene i kommunedelplanen, der Sjøgaten forutsettes redusert i standard fra riksvei til bygate. For folk i Skuteviken er dette et meget viktig punkt. Sjøgaten forutsettes redusert til to kjørebaner (uten bussfelt), med nye fortau og sykkelveier. Skutevikens velforening ønsker at utbyggere tar hensyn til Slakthustomtens historiske verdier og bevarer alle eksisterende bygninger. Vi er ikke negativ til at tomten utbygges og vi ønsker ikke nødvendigvis gammeldagse bygninger eller sjøbodkopier. Vi forutsetter imidlertid at utbygger og Bergen kommune følger de spillereglene som er nedfelt i vedtatte planer for området 100 prosent, uten dispensasjoner. Etter «Skuten-fadesen» ble det mye snakk om utsikten fra Nye Sandviksvei. Ingen snakket om utsikten eller inneklemt-følelsen i Sjøgaten. Hvordan effekten av bakgavlene til 6-etasjer høye «skipsformete langhus» blir, fremgår ikke i presentasjonen. Dette må utredes nærmere.Vi er dessuten litt redde for «tunnelvirkning» av nye høye hus tett innpå den verneverdige eføykledde verneverdige gråsteinsmuren langs Sjøgaten. Hvordan vil disse store flate takene ta seg ut fra bydelens øvre områder samt fra Fløyen og Sandvikspilen?Hvordan vil nybygget arte seg sett fra nord, f.eks. fra «Tangen» utenfor Kystkultursenteret? Dersom man står ved at kommunedelplanen skulle gi økt grad av brukermedvirkning, har Bergen kommune en underlig måte å nyttegjøre seg denne på – nemlig ved i de fleste tilfeller overse denne brukermedvirkningen fullstendig og gjøre det stikk motsatte av hva beboere/brukere ønsker. Nå må politikerne vise hva de står for og følge opp det de har vedtatt, uten unntak.