Av Nina Beate Jensen,leder seksjon barnehageog Dag Utle,leder Utdanningsforbundet Bergen

Siden halve året allerede var gått, ble det reelle kuttet 4 prosent. Bydelsdirektørene og økonomidirektørene har brukt kalkulatoren og delt ut summer som skal spares i hver virksomhet. Punktum.

Styrerne i barnehagene måtte finne steder å kutte, koste hva det koste ville. Det er unntakstilstand, ble det sagt, kvalitet kan vi bare glemme!

Som de meget lojale og kreative arbeidstakerne styrerne er, gjorde de jobben sin, med stor frustrasjon og gjerne på tvers av egne faglige vurderinger.

Utdanningsforbundet har undersøkt hva som er skjedd i et utvalg på 22 kommunale barnehager i alle bydeler.

9 av 22 barnehager har tatt inn flere barn. Det er en måte å redusere grunnbemanningen på.

10 av 22 barnehager har latt være å ansette folk i ledige, faste stillinger, det vil si at grunnbemanningen er kraftig redusert. Det blir bare to voksne igjen på en avdeling som skal gi 18,5 barn et pedagogisk tilbud i 9 timer. Det utgjør 30 prosent reduksjon i bemanningen på de dagene det gjelder.

I noen barnehager er den pedagogiske bemanningen/førskolelærerstillinger redusert. Dette er i strid med Barnehageloven.

I noen barnehager har man latt være å ansette i svangerskapsvikariat. Refusjonen fra trygdekontoret blir da inntekt for barnehagen. Grunnbemanningen er redusert.

I flere barnehager er støttepedagogene satt inn som ordinær bemanning. Det betyr at barn med spesielle behov ikke får det de trenger, eller at alle barna får mindre fordi avdelingen ikke kan fungere uten at det er en som til enhver tid tar seg av barnet med spesielle behov.

Ved sykefravær går det 16 dager før det tas inn vikar.

Konsekvensen av samtlige tiltak er dårligere kvalitet for barna og forverret arbeidsmiljø. Sykefraværet vil øke. Bergen kommune overholder ikke den kontrakten de har med foreldrene som betaler for tilbudet.

Utdanningsforbundet spør: Er det dette Bergens politikere vil?

Tidligere har bystyret vedtatt følgende:

  • det skal være tre hele stillinger pr. avdeling i heldagsbarnehager. Vedtatt i juni 1987.
  • gjeldende bemanningsnøkkel med 3 voksne pr. 18,5 enheter skal videreføres.

Vedtatt 7.5.2001 i forbindelse med barnehagebehovsplanen.

I møte med byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett har Utdanningsforbundet nå fått slått fast at bystyrevedtakene står fast, og at kontrakten med foreldrene ikke kan brytes.

Problemet er at kunnskap om dette ikke er formidlet ut til bydelene.

Utdanningsforbundet Bergen ber om at bystyret sørger for at det gis klarere instrukser ut om hva som faktisk er lovlig og riktig å gjøre i denne situasjonen.

Praksisen med å kutte i grunnbemanningen må stoppes. Grunnbemanningen er selve forutsetningen for gode barnehager.