Siden har det vært flere innlegg hvor man blant annet ikke har sett fordeler, men bare ulemper med en biltunnel gjennom fjellet. Det har imidlertid vært klart flere gode innlegg i debatten som støtter Ulrikstunnel.

Slik jeg har oppfattet det foregår det også et detaljert faglig utredningsarbeid om dette prosjektet, og lokale politikere skal i ikke altfor lang fremtid beslutte om Ulrikstunnel skal realiseres eller ei. Fra før hevdes det at Ulrikstunnel er utredet som det veiprosjekt i Norge som kommer på annenplass med hensyn til miljøvennlighet.

Jeg ønsker herved å komme med et par synspunkt i sakens anledning. Det er et uomtvistelig faktum at korteste vei mellom to punkt er en rett linje. Avstanden mellom krysset i Indre Arna hvor trafikken fra øst, «resten av verden», munner ut i en rundkjøring, og korteste vei via Åsane til Bystasjonen, er 23 km. Tar man turen via Nesttun til Bystasjonen er distansen 26 km. En kjøretur rundt fjellet er 49 km. Ved å lese kartet ser man at en tunnel gjennom Ulriken fra Bystasjonen til Indre Arna vil være knapt 7 km. Dette er situasjonen i dag.

Vi har med andre ord en trafikkmengde i dag for den bil— og busstrafikk som skal øst/vest til/fra Bergen sentrum, som er 285 prosent høyere enn om den samme trafikken fikk kjøre gjennom en Ulrikstunnel. Eller sagt på en annen måte, trafikkmengden i dag vil bli redusert med 70 prosent til 30 prosent av dagens øst/vest trafikk, målt i antall kjørte kilometer mellom Indre Arna og Bystasjonen.

En reduksjon av trafikken i denne målestokk er betydelig og bidrar til mindre forurensning, veivedlikehold, trafikkulykker osv., samt at miljøet langs eksisterende veier rundt Ulriken forbedres formidabelt. Nøyaktig hvor stor reduksjonen av biltrafikken blir avhenger av dagens trafikkmengde øst/vest, noe jeg går ut fra at veikontoret har full oversikt over. Det foreligger nok nøyaktige data fra trafikktellinger som kan illustrere dette.

Det store spørsmålet som mange har stilt seg er hvordan transportmønsteret til folk i Arna vil bli påvirket med Ulrikstunnel. Hvis transportmønsteret ikke endrer seg er svaret gitt, dvs. vi vil fremdeles ha den trafikkmengde som i dag, men med øst/vest-trafikken gjennom fjellet. Av noen debattinnlegg får jeg imidlertid det inntrykk at trafikkmengden til/fra Arna vil øke dramatisk, nesten som om man skulle tro det var New York City som lå gjemt bak fjellene. Jeg tror følgende scenario vil være realistisk å forvente med ny Ulrikstunnel.

Arnabuen som ikke drar til sentrum i dag vil ei heller komme til å gjøre det med tunnel.

Arnabuen som kjører bil til sentrum i dag vil kunne redusere kjørelengden gjennom tunnel.

Arnabuen som tar buss til sentrum i dag vil kunne redusere kjørelengden gjennom tunnel.

Arnabuen som det passer best for å ta tog til sentrum i dag, vil også gjøre det i fremtiden. Jeg er av den oppfatning at kollektivandelen til/fra Indre Arna vil kunne øke og ikke minske med både et godt tog- og et bedre busstilbud enn i dag.

Siden Bergen ble slått sammen med omkringliggende kommuner for mange år siden, har områdene både sør, vest og nord for Bergen blitt knyttet «nærmere» sentrum med utbygging av god kommunikasjon og infrastruktur. Det er på høy tid å rette blikket mot øst, noe som jeg forutsetter også var en del av planen den gang kommunene slo sine pjalter sammen. En god start hadde vært å bygge en Ulrikstunnel.

Skal man klare å redusere biltrafikken i Bergen og til/fra Bergen, samt å øke kollektivtrafikken slik at miljøet blir bedre, er det først og fremst to forhold som må endres radikalt, og det er tilgjengelighet og pris på kollektivtransporten. Man kan selvfølgelig også forby og/eller hindre biltransport, men det blir etter min mening et mye dårligere alternativ.

Jeg støtter derfor både bygging av Ulrikstunnel og et bedre kollektivtilbud til alle byens borgere.

Av Bjørn Ove Edvardsen