Den 11. og 19. mars omtalte Bergens Tidende en studentsak ved Høgskolen i Bergen. Saken har selvsagt vakt stor oppmerksomhet både internt ved høgskolen og eksternt. Jeg finner det derfor nødvendig å gi noen oppklarende opplysninger om høgskolens håndtering av saken.

Saken ble avsluttet med en minnelig ordning allerede den 15. januar 2003. Da var ledelsen ved høgskolen trygg på at vi hadde funnet den beste løsningen.

Det dreier seg om en student ved et årskurs ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen. Etter en del hendelser, som det ikke er riktig å gå inn på her, mente noen parter i saken at studenten burde bli utvist eller utestengt fra studiet. Ledelsen ved høgskolen fant ikke at det var grunnlag for en slik reaksjon.

Etter en grundig gjennomgang av hele saken med involverte parter, ble saken avsluttet med at studenten avbrøt studiet. Vedkommende er ikke student ved Høgskolen i Bergen i vårsemesteret. Studenten har ikke fått noen form for «belønning», slik Bergens Tidende skriver. Vedkommende stiller på eget grunnlag sterkt ved studieopptak, og ut fra lov og regelverk kan studenten søke og komme inn på studier både ved Høgskolen i Bergen og andre utdanningsinstitusjoner i framtiden.

Saker av denne typen er alltid vanskelige, men ledelsen ved Høgskolen i Bergen mener at vi har opptrådt både korrekt og ryddig i denne saken. Jeg beklager imidlertid at en sak av denne karakter blir lagt fram i media. Konflikter kan være en stor påkjenning for begge parter, og presseoppslag kan bli en ytterligere belastning.

KARL OLAV NUMMEDAL,

REKTOR