Av Merete Smith, generalsekretær i Den Norske Advokatforening

At noen få ødelegger for de mange tar vi svært alvorlig, men det gir ikke grunnlag for å dømme en hel profesjon.

Gribber er i zoologisk forstand er åtseldyr som opererer i flokk. Tradisjonelt har vel dette bildet vært brukt om andre yrkesgrupper enn advokater, og i dette tilfellet føler vi oss mer som det forsvarsløse byttedyret enn som rovfuglen. I alle medier florerer det påstander om urettmessige salærer, prissamarbeid og grådige advokater som fraråder klienter å tilstå — alt basert på utsagn fra enkeltpersoner til Aftenposten. Ingen av påstandene er dokumentert.

Det betyr ikke at Advokatforeningen lukker øynene for overtramp. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å rydde opp, både ved å slå ned på enkeltsaker og ved å forebygge at noen kan ta seg til rette. Vi har våre egne disiplinærutvalg, som ofte gir klagere medhold i at advokatens salær er for høyt. Vi vil gå i dialog med Dommerforeningen om tiltak som kan luke ut urimelige salærer. Vi vil støtte alle tiltak som kan effektivisere saksgangen såfremt det ikke går på bekostning av rettssikkerheten. Og vi vil støtte en høyere inntektsgrense for å få fri rettshjelp, slik at penger ikke stopper mennesker som trenger juridisk bistand.

Advokatforeningens selvsagte utgangspunkt er at ingen skal fakturere mer enn for det arbeidet som er utført, og at prissamarbeid mellom advokater er uakseptabelt. Men vi tror fortsatt at advokater med sin juridiske utdannelse er de beste til å gi juridiske råd. Jus er et fag, og gale juridiske råd kan bli skjebnesvangre for klienten.

At advokater har et slags monopol, er egentlig ikke mer merkelig enn at leger er enerådende på sitt felt. De færreste pasienter ville vel tatt sjansen på å oppsøke en uautorisert kirurg hvis det var mulig. Vår skepsis til at andre enn advokater kan yte rettshjelp er derfor av hensyn til brukerne, ikke for å beskytte oss som selgere av juridiske tjenester.

Det er helt greit at mediene setter søkelys på advokaters etikk og inntjening. Vi tror imidlertid at de beste løsningene finnes ved intern opprydning og samarbeid med myndighetene. Unyansert svartmaling har vi mindre sans for.