Artikkelforfatterens hovedanliggende synes å være å påpeke at bergensregionen kommer dårligere ut enn hovedstadsområdet både når det gjelder investeringer og driftstilskudd til kulturformål og innenfor andre samfunnssektorer.

Det vil alltid kunne diskuteres hva en rimelig og rettferdig fordeling bør være mellom de ulike deler i landet. Men det blir en altfor statisk betraktningsmåte bare å sammenligne tallstørrelser. Norge har en hovedstad, og det er naturlig at flere av de sentrale kulturinstitusjonene holder til i hovedstaden. Det er for eksempel bred tilslutning til at vårt nasjonalteater for nynorsk språk, Det Norske Teatret, skal ligge i hovedstaden. Likeledes er det naturlig at vår nasjonalopera, Den Norske Opera, holder til i Oslo.

Det at en institusjon er lokalisert til hovedstaden betyr ikke at institusjonen bare er til for hovedstadsområdet. Det Norske Teatret og Den Norske Opera er gode eksempler på institusjoner med stor betydning for hele landet. Når vi nå skal bygge nytt operahus i Oslo, er også en hovedbegrunnelse at huset skal komme operakunsten og dansekunsten til gode over hele landet. Det er på høy tid at Den Norske Opera får tjenlige lokaler, som vil gi rammebetingelser for opera og ballett i Norge på linje med andre land det er naturlig å sammenligne oss med.

Jeg vil minne om at Kultur— og kirkedepartementet, samtidig med at operahussaken er fremmet for Stortinget, har sendt ut på høring en «Nasjonal plan for produksjon og formidling av opera og ballett». Planen vil, etter høringsrunden, bli inkorporert i den kulturmeldingen som er bebudet våren 2003.

I denne kulturmeldingen vil helheten i kulturlivet være et sentralt element. Kulturmeldingen skal bli et viktig grunnlagsdokument for å gi kunsten og kulturen en sentral plass i Norge. Regjeringen har som ambisjon å øke investeringene til kulturbygg og til å stimulere til kunst- og kulturaktivitet på landsbasis.

Det skal avslutningsvis nevnes at investeringene til kulturbygg de siste årene er fordelt over hele landet. Av tilskuddene de fem siste årene til nasjonale kulturbygg har mindre enn en fjerdedel gått til kulturbygg i hovedstaden. Betydelige investeringsmidler har vært gitt til andre storbyer, i Bergen for eksempel til Vestlandske Kunstindustrimuseum og Den Nationale Scene.

Av Yngve Slettholm,

statssekretær

Kultur- og kirkedepartementet