Debatt Roger Iversen gruppesekretær for Høyres bystyregruppe

En slik innsparing vil ramme pasientene hardt, og direktøren ved Haukeland fraråder flere av de forslagene som han selv har måttet komme med etter pålegg fra fylket. I tillegg til at de oppgavene som Haukeland har som regionsykehus blir rammet, så vil Haukeland som lokalsykehus for Bergen bli rammet. Det kan bety at innbyggerne i Bergen kan få et dårligere sykehustilbud enn det innbyggerene andre steder i fylket får. Høyre synes det er uakseptabelt at Bergen skal få et dårligere sykehustilbud.

Haukeland er i dag landets mest effektive sykehus, for eksempel er det langt billigere å behandle en pasient på Haukeland enn det er på for eksempel Ullevål i Oslo. Likevel skal Haukeland måtte tåle nye kutt, som rammer pasientene i Hordaland, og da spesielt innbyggerne i Bergen som har Haukeland som sitt lokalsykehus. I stedet for å belønne det sykehuset som er mest effektivt, så skal Haukeland straffes nok en gang.

Staten skal som kjent overta ansvaret for sykehusene fra fylkeskommunen til neste år. Det er derfor viktig at statlige myndigheter ikke lar sykehusene seile sin egen sjø og er med å ta ansvar for å løse de akutte problemene som Haukeland står overfor. Høyre mener at de kutt som Haukeland står fremfor er uansvarlige overfor innbyggerne i Bergen. Det vil derfor være nødvendig at det blir bevilget ekstra penger til Haukeland, slik at sykehuset kan komme seg over den mest akutte krisen.

I tillegg til de kortsiktige problemene som slike drastiske kutt vil føre med seg, så vil det også få langsiktige konsekvenser ved at Haukeland kan få det vanskeligere med å rekruttere og beholde godt kvalifisert arbeidskraft. Samtidig kan helt nødvendige investeringer bli utsatt, noe som vil kunne gi svært negative langsiktige konsekvenser i tillegg til de rent umiddelbare.

Høyre mener at både stat og fylke må ta ansvar for å finne løsninger på krisen ved Haukeland, uten at det går mer utover byens innbyggere. Av og til kan det virke som at stat og fylke driver en konkurranse om å unngå å ta ansvaret for å få en løsning på krisen ved Haukeland. Men Høyre i Bergen kan ikke sitte stille å se på at byens innbyggerne skal få et kraftig svekket sykehustilbud. Det er uakseptabelt!