20 prosent av tysklærerne i ungdomsskolen har ikke studert tysk, mens 48,7 prosent av tysklærerne har et grunnfag.

Blant fagfolk er det enighet om at et grunnfag kun tilfredsstiller minstekravene til undervisning i fremmedspråk.

Mange forsvinner

Resultatene kommer frem i en undersøkelse forsker Heike Speitz ved Telemarksforsking-Notodden har utført i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Et representativt utvalg på 209 lærere og 1305 elever deltok i undersøkelsen.

Resultatene ble nylig presentert på en konferanse i forbindelse med Det europeiske språkåret. Alderen på lærerne viser at en stor del av dem forsvinner i løpet av de neste 10-15 årene. 60 prosent av tysklærerne og 50 prosent av fransklærerne er 50 år eller eldre.

— Dette er alarmerende tall i forhold til den lave rekrutteringen til fagene på høyskoler og universiteter, sier forsker Heike Speitz til Bergens Tidende.

Positive lærere

Nesten alle skoler tilbyr tysk som tilvalgsspråk i ungdomsskolen, ca. 40 prosent av skolene tilbyr fransk. Elevene har åtte timer i uken, fordelt på tre år.

70 prosent av lærerne i tysk og fransk etterlyser etter- og videreutdanning.

— Et stort flertall av lærerne sier at faget er interessant og utfordrende. Men mange er usikre i sin undervisning fordi det er lenge siden de selv fikk opplæring. De bør gjøres noe for å gi dem faglig påfyll, særlig når det gjelder nye undervisningsmetoder, sier forsker Speitz.

Det er spesielt mindre eller kombinerte skoler utenfor byene som ikke har lærere med utdanning i språk. Mange av lærerne underviser i seks-syv fag samme skoleår.

Elevene faller fra

Sammenliknet med årene før Reform 97 har antall elever som velger et tilvalgsspråk på ungdomstrinnet økt med ca. åtte prosent, men flere faller av lasset underveis.

50 prosent av elevene totalt fullførte tysk eller fransk valgfag i 1996, mens 55 fullførte i 2001. Læreplanen legger vekt på «skapende virksomhet, der blant annet drama og musikk får en naturlig plass».

Svært mange av elevene i undersøkelsen sier at de ofte eller nokså ofte bare leser og oversetter tekster fra læreboken, samtidig som de sjelden eller aldri bruker rollespill og musikk.

Trenger flere faglærere

Læreplanen legger stor vekt på å lære fremmedspråk, men undersøkelsen viser at signalene til skoleledelse, lærere og elever er motstridende.

— Språkundervisningen på ungdomsskolen bør bli kompetansegivende for opptak til videregående skole. På den måten vil faget bli mer interessant både for lærere og elever, mener forsker Heike Speitz.

Til våren kommer en ny stortingsmelding om lærerutdanningen. Speitz mener at en må satse på en utdanning der lærerne har sin faglige tyngde på færre fag.

— I dag underviser flere lærere i seks-syv fag samtidig, og rent formelt kan de undervise på alle trinn i grunnskolen. Vi trenger flere faglærere, lærere som har sin faglige tyngde på få fag og som underviser bare i disse, sier Speitz.