Vedtaket ble den gang et tungt nederlag for Ap, men klart i samsvar med folkeviljen.

Hva har skjedd siden da?

Undersøkelser mener å vise at det er penger å spare på sammenslåinger, i alt 3-4 milliarder kroner årlig, blir det hevdet. Dette er gammelt nytt. Alt i 1992 da Christiansen-utvalget la frem sin innstilling om kommuneinndelingen i Norge, var innsparing på 1–2 milliarder 1992-kroner brukt som moment fra flertallet for sammenslåinger.

Men fordi landet vårt er så svært ulikt bosatt, med store avstander, mye fjell, vidder, fjorder og øyer kan vi ikke bare tenke på folketall. En ny undersøkelse på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund viser at gevinstene ved sammenslåing blir borte når innbyggernes ekstra reiseutgifter regnes med.

I denne diskusjonen er det etter Senterpartiets syn ett spørsmål som er viktigere enn andre.

Hvilken kommunestruktur gir best vilkår for lokaldemokratiet? Det er ikke gitt at svaret blir at det meste må være som i dag. Dette tror vi folk er i stand til å finne ut sjøl. Poenget er at kommunesammenslåinger må være frivillige.

Tvang går dårlig sammen med demokrati. Så kan det saktens hende at en del fornuftige prosesser på den måten kan ta litt lengre tid.

Til gjengjeld blir det lagt sunne hindringer i veien for elefantsyke, ønsketenkning og teknokratisk skrivebordspolitikk.

Der kommunene trenger større fagmiljøer, er det naturlig å gå til et samarbeid med en eller flere nabokommuner. Likeledes ved ulikt teknisk samarbeid og arealplanlegging.

Å bli større løser få problem i seg sjøl. Senterpartiet mener at dette må vurderes opp mot nærhet mellom de styrende og de som styres. I disse tider med diskusjoner om bedre skole og tilbud for eldre i kommunene, kommer det klart frem at tjenestetilbudet jevnt over er bedre utbygd i de minste kommunene. Disse skårer også høyere på livskvalitet og levekår. Små og oversiktlige forhold gir raskere og enklere behandling av mange saker.

Kommunen vår gir oss tilhørighet og et sted der vi kan påvirke demokratiet ved valg og folkeavstemninger. Tvang går dårlig sammen med demokrati. Det er dette det handler om også ved dette valget!

Stortingsrepresentant Morten Lund, Senterpartiet