Av Liv Glasser og Tom Skauge, SV

At en i dagens økonomiske situasjon ser seg nødt til å spare på alle fronter er en realitet, men kanskje en i enkelte tilfelle bør tenke seg om to ganger før dette gjøres.

Bystyret har tidligere vedtatt at dagens styrer, råd og utvalg skal i hovedsak bestå slik de er valgt frem til neste valgperiode, og det er derfor ikke kommet mange forslag om nedleggelse.

Når byrådet når foreslår å nedlegge brannstyret, gjør de det med påpeking av at dette vedtaket sier «i hovedsak» og at en her i 2003 kan spare ca. 100.000.

Før 1987 var det påbudt med brannstyre i hver kommune. Opphevelsen av denne bestemmelsen førte ikke til nedleggelse av brannstyret i Bergen, mens det nå hevdes at det vil bli mye mer effektivt og billigere uten denne omveien i bestemmelsesprosessen. Et annet argument er at få saker blir vesentlig forandret etter brannsjefens innstilling, og derfor ikke trenger behandling. Dette kan ha ulike årsaker — brannstyret kan ikke ha vært dyktig nok, eller vi har en meget flink brannsjef som det ikke har vært vektige grunner til å gå imot. Brannvesenets administrasjon representerer fagkunnskapen, mens politikerne representerer mannen i gaten og den ellers sunne fornuft. Det skal si ifra om vi mener brannberedskapen ikke er god nok. Vi har i denne perioden vært spart for de store konflikter, men har uttalt oss kritisk både til nedskjæringer og forslag til nedleggelser av virksomhet. Brannvesenet er en meget viktig institusjon i Bergen og med den fare vår bebyggelse utgjør, er det viktig at beredskapen er på topp.

Hvilken rolle kan da et brannstyre ha her? Brannstyremedlemmene vil ha anledning til å sette seg mye bedre inn i forholdene enn politikerne ellers i kommunen har mulighet for. De skulle derfor være bedre i stand til å uttale seg om spørsmål knyttet til denne. Vi mener det er viktig å holde på denne kunnskapen. Gjennom brannstyret har også de ansatte muligheten til å fremme saker som opptar dem og komme i kontakt med de folkevalgte.

De andre store byene i Norge har avviklet sitt brannstyre, men samtidig har antakelig Bergen det beste brannvesen i landet. Det er fristende å spørre om brannstyret har spilt en rolle her?

Det synes som dette forslaget er et ledd i en alminnelig nedskjæring i det offentlige som nå går på angrep på den politiske organisering. Flere kommunestyrer, fylkesstyrer blir reduserte og utvalg lagt ned. En kan i Bergen muligens skylde på parlamentarismen, hvor byrådet ønsker mer kontroll. Jeg tror ikke dette er den viktigste grunnen, men heller et generelt behov om å spare hvor spares kan. Flere røster har i det siste reist seg mot dette - og advart om at dette egentlig er en fare for demokratiet.

Det kan synes latterlig å si at nedleggelse av brannstyret er en fare for demokratiet, men vi frykter at nedleggelse av brannstyret er et politisk signal om mindre interesse for brannberedskapen i Bergen. I en by som Bergen er dette et alvorlig faresignal.