Av Tom Skauge,bystyrerepresentant SV

Alle partiene var enige om at vi nå skal stille klare krav til anstendig luftkvalitet og redusert støy før vi gir tillatelse til nye boligprosjekt.

Vedtaket legger et nytt press på byrådet og Hordaland vegkontor som har planer om å bygge 2 nye felt på Sjølinjen uten at de 22 år gamle planene blir miljørevidert. Etter at motorveiplanene ble vedtatt mot kraftige protester i 1998, har vi fått helt ny kunnskap om biltrafikkens bidrag til lokal og global luftforurensning. Søndre innfartsåre leverer trafikk rett inn til de mest forurensede områder i Bergens-dalen.

Mandag fikk bystyret for første gang informasjon om den kraftige lokale forurensningen som en 4-felts motorvei vil gi. Beregninger foretatt av Norsk institutt for luftforskning (NILU) viser at kartleggingsgrensene vil bli overskredet for støv (PM10) og for NO2. Miljøverdepartementets anbefalte verdier for støy ute (55 dBA) blir også overskredet. SFTs og Folkehelsas anbefalte verdier for luftkvalitet og støy ligger betydelig under den forurensningen som motorveislummen vil gi med 4 felt.

Det utrolige i denne saken er at Hordaland vegkontor mener at det 22 år etter planene ble vedtatt, fortsatt er forsvarlig å starte bygging uten ny lokalpolitisk behandling og uten å skaffe oppdatert kunnskap om skadevirkningene ved utbyggingen. Gigantkrysset på Fjøsanger skal miljørevideres, men ikke motorveien.

Planene om 4-felt på Sjølinjen ble laget 21 år før det ble klart at det vil bli bygget en bybane på Søndre innfartsåre. I motsetning til i 1978 er det nå klart for bygging av bybane mellom Bergen Sentrum og Nesttun og kollektivtrase mellom Nesttun og Lagunen.

Bare 3-4 bystyrerepresentanter som deltok på bystyrets møte 31.10.1978 er fortsatt folkevalgte i Bergen bystyre. Demokratiargumenter alene tilsier at saken må behandles på nytt.

Arrogansen fra Vegkontoret blir uten grenser når vi vet at Vegdirektoratet sendte brev til alle vegkontor 28 januar i fjor. I brevets første setning heter det: «Alle planar for utbyggingsprosjekt skal være kvalitetssikra i høve til miljø, og om naudsynt vere endra (miljørevidert) eitt år før oppstart av prosjektet». I avsnitt 4 heter det: «Dersom gjennomgangen av planen viser at konsekvensar for enkelte miljømessige tilhøve ikkje er vurdert – eller mangelfullt vurdert, skal dette greiast ut på nytt. Viser tilleggsutgreiingane at det er usikkert om planvedtaket hadde vorte det same, skal planen reviderast i tråd med plan— og bygningslova».

Dersom ikke byrådet eller Vegkontoret tar et initiativ til miljørevidering vil miljøvernorganisasjonene og Kollektivalliansen i Bergen bringe saken inn for Vegdirektoratet, regjering og Storting. Det kan bli vanskelig å overbevise Stortinget om at Hordaland vegkontor kan få ansvar for det nye Bergensprogrammet når kontoret ikke følger direktoratets pålegg om miljørevisjon. Blir ikke Sjølinjen miljørevidert, blir ingen gamle veiprosjekt i Norge miljørevidert. Til beboere som er truet av en trafikkslum verre en dagens: Denne saken er ikke tapt. Skaff deg vedlegg 1 i Kommunedelplanen. Se selv.