Av Svein Thompson,

informasjonsdirektør

Prosessindustriens landsforening

Holdningene til norsk industri skal BT få ha for seg selv, en del faktaopplysninger bør imidlertid deles med BTs lesere.

Debatten dreier seg om regjeringen Bondeviks tillegg til den klimameldingen den forrige regjeringen la frem for ett år siden. Meldingen skal debatteres i Stortinget senere denne måneden.

1. BT kritiserer Aps opplegg for å åpne opp for «manipulasjon og unnasluntring». Sannheten er at det opplegget industrien har foreslått og som har Aps prinsipielle støtte er det samme som ble enstemmig vedtatt av Stortinget i fjor høst for bekjempelse av svovelutslipp fra norsk industri. Med hjemmel i forurensningsloven skal industrien forplikte seg til en gitt reduksjon av klimagasser. Hvis målene ikke nås kan bedriftene straffes med bøter. Overvåkingen vil skje i regi av SFT.

2. Målet for Aps forslag er en reduksjon på 30 prosent, mens målet for regjeringen er 20 prosent. Forskjellen ligger i at regjeringen vil pålegge hver bedrift 20 prosent kutt, ved at de kun tildeles en gratiskvote på 80 prosent av utslippet i 1990. Dette vil bli svært kostbart for de bedrifter som har ekspandert sin produksjon siden 1990. I praksis blir målene umulig å nå.

3. BT advarer mot at noen bedrifter skal kunne «tuske til seg kvoter fra nedlagte bedrifter». Faktum er at når Kyoto-regimet er på plass i 2008 er det en viktig forutsetning for handelen at kvoter som frigjøres ved at bedrifter legges ned, skal kunne omsettes fritt. Målet er at levedyktig industri skal kunne ekspandere. I modellen før 2008, som vi nå diskuterer, vil ledige utslipp pga. nedleggelser ikke kunne omsettes. Konsekvensen av dette blir at ingen vil tjene på nedleggelser i denne perioden, kun pådra seg utgifter.

4.Til slutt skriver BTs lederskribent at det er «rosverdig at Norge vil oppfylle Kyoto-avtalen alt i 2005, men kravet er 2008». BT kunne ikke tatt mer feil: Norges utslipp i 2005 vil ligge minimum syv millioner tonn CO2 over det kravet Norge skal nå i perioden 2008–2012. Hovedårsaken til dette er at utslippet fra norsk sokkel fyker i været på grunn av økt produksjon av olje og gass. De samlede utslippet fra industrien er allerede redusert med vel 20 prosent fra 1990 til i dag. Ingen andre sektorer i Norge har redusert sine utslipp i denne perioden.